Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp

En fortsättningskurs i datalogi som ger en bred introduktion till datorgrafik och interaktion.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 dgi25 programstuderande

Anmälningskod

60264

Rubriker med innehåll från kursplan DH2323 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Grafiska system och modeller. Grafiska primitiver. Användning av grafikbibliotek. Inmatning och interaktion. Geometriska objekt och transformationer. Projektioner och vyer. Lokala och globala belysningsmodeller. Färg. Operationer på buffertar och pixlar. Rendering: klippning, borttagning av skymda ytor, svepkonvertering. Hierarkiska och objektorienterade modeller och animering. Kurvor och ytor. Procedurella metoder. Realism. Mänsklig perception.

Vid laborationerna används ett modernt grafikpaket (OpenGL, vilket innebär att viss programmering krävs) och en modern 3D-grafikeditor.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenterna kunna

  • förklara och genomföra idéerna i några grundläggande algoritmer för datorgrafik som transformationer, belysningsmodeller, borttagning av skymda ytor och rendering
  • använda ett programbibliotek av typ OpenGL och Unity3D och/eller en modellerare av typ Maya och Blender för att bygga 3D-objekt och/eller visualiseringar
  • definiera och undersöka ett problem eller konstruktion i datorgrafik och interaktion och visualisera resultaten.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående kursstuderande krävs 120 hp varav 45 hp inom matematik och/eller informationsteknik.

Rekommenderade förkunskaper

DD1320 Tillämpad datalogi eller motsvarande och DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LABA - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • PROA - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik, Informations- och kommunikationsteknik, Informationsteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

DH2413 Avancerad grafik och interaktion, DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs och DH2651 Datorspelsdesign med avancerad grafik.

Kontaktperson

Christopher Peters, e-post: chpeters@kth.se

Övergångsbestämmelser

Studenter som läste kursen 2019 eller tidigare och behöver slutföra något av de tidigare provmomenteten LAB1 eller TEN1 ska kontakta examinator för att få ny examinationsuppgift.

Övrig information

Endast en av kurserna DH2323 Datorgrafik med interaktion och DH2640 Grafik och interaktionsprogrammering får räknas med i examen.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex