Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp

Välkommen till Avancerad grafik och interaktion AGI!

AGI kommer att vara en projektbaserad kurs. Vi kommer att hålla mötena i Visualiseringstudion VIC. Vi kommer att motiveras att skapa och offentligt presentera några mycket imponerande projekt som kombinerar toppmodern hårdvara, grafik och interaktionstekniker i samband med originalinnehåll och användarupplevelser. Du kan titta på exempel från tidigare år på vår KTH Social DH2413-sida.

Det kommer att finnas två grupparbeten i denna kurs och två individuella uppgifter. Kursprojekten kommer att stå för 60% av ditt slutbetyg och de individuella uppgifterna kommer att stå för 40%. I detalj:

 • Projekt: 60 poäng
  • Projekt 1:  ca. 5 personer; September - oktober - 35 poäng
   • För var och en av följande leveranser får gruppen 5 poäng
    • Förslag - början av september
    • Hello World Demos - mitten av september
    • ForskarFredag publika demos - sista fredagen i september
    • Tekniska Museets offentliga demonstrationer – början av november
    • Multimodal interaktion och gränssnittsdemonstrationer - början av november
    • Öppet hus-demos - andra fredagen i december
    • Webbsidesrapport - sista veckan i oktober
  • Projekt 2:  ca. 5 personer; November - januari - 25 poäng
   • För var och en av följande leveranser får gruppen 5 poäng
    • Förslag - början av november
    • Hello World Demos - mitten av november
    • Generalrepetition - mitten av december
    • Öppet hus-demos - andra fredagen i december
    • Webbsidesrapport för projekt 2 - andra veckan i januari
 • Individuella uppgifter: 40 poäng
  • Sex individuella lärandeintervjuer - 30 poäng
  • Fem tidigare projektanalyser - 10 poäng
 • Extra kredit: upp till 10 poäng
  • Överlämning av projekt 1 till VIC - 5 poäng
  • Överlämna projekt 2 till VIC - 5 poäng

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 agi24 programstuderande

Anmälningskod

50282

Rubriker med innehåll från kursplan DH2413 (HT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Animering: Olika metoder för att beskriva animering, objektorientering och begränsningar (constraints) för animering, verktyg för att bygga animering. Successiva övergångar mellan bilder (morphing).

Rendering: Texturavbildning, olika metoder och principer för att skapa fotorealistiska bilder, såsom strålföljning, strålningsmetoden (radiosity), fotonavbildning och fraktala metoder.

3D-interaktion, virtuell verklighet (VR) och visualisering: Olika modeller för 3D-interaktion, utrustning för 3D och VR, möjligheter och begränsningar med VR, metoder och verktyg. Visualisering.

Multimodala gränssnitt: Flera samtidiga moder vid interaktion, ljudgränssnitt, haptik.

Perception: det mänskliga synsystemet, färg, perceptionsanpassad grafik

Laborationer: VR, haptik, animering, rendering. Fördjupningsuppgift efter eget val.´

Dessutom fördjupning inom eget valt område inom datorgrafik.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • förklara begrepp och använda metoder inom ett antal delområden av datorgrafik såsom lokala och globala belysningsmodeller, textureringstekniker, perceptuella aspekter på datorgrafik och virtuella miljöer
 • använda en modellerare av typ Maya för att bygga 3D-objekt med egen medvetet gjord skissad förlaga, samt att bearbeta polygoner och texturer
 • använda ett programbibliotek av typ OpenGL för att ta in objekt från en modellerare och sedan förse scenen med specialeffekter av typ speglingar
 • skriva en översiktsartikel inom något delområde av datorgrafik genom att leta rätt på och läsa artiklar från källor av typ SIGGRAPH-konferensen
 • förklara och värdera artiklar inom delområdet
 • bygga någon enkel fördjupningstillämpning inom något eget valt delområde av datorgrafik, såsom ray tracing, radiosity, animering, specialaffekter av typ partikelsystem/rök, jämförelser av programvaror, programmering av hårdvara för grafik etc.
 • självständigt tillämpa vedertagna metoder för avancerad grafik och interaktion
 • delta i utvecklingen av nya metoder för avancerad grafik och interaktion.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i datorgrafik, 6 hp, motsvarande slutförd kurs DD2258/DH2320 eller DH2323.

Rekommenderade förkunskaper

För KTH-studerande: motsvarande kursen DH2323 Datorgrafik med interaktion.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • IND1 - Individuella uppgifter, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO1 - Projektarbete, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projektarbete, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I PRO1 och PRO2 ingår både muntliga och skriftliga redovisningar med obligatoriskt deltagande.

I IND1 ingår obligatoriska quiz samt individuella muntliga intervjuer med kursansvarig. 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik, Informations- och kommunikationsteknik, Informationsteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

DH2650 Datorspelsdesign

Kontaktperson

Mario Romero, e-post: marior@kth.se

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex