Hoppa till huvudinnehållet

DM250X Examensarbete inom medieteknik, avancerad nivå 30,0 hp

Denna kurs riktar sig till den som endast ska ta ut civilingenjörsexamen, inte masterexamen. Examensarbete, också benämnt självständigt arbete, syftar till att studenterna ska tillämpa och fördjupa kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom utbildningens sammanhang. Examensarbetet ska ligga i slutet av utbildningen och innebära en fördjupning och syntes av tidigare förvärvade kunskaper. I examensarbetet betonas både det tekniska/naturvetenskapliga innehållet och metodkunskaper.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan DM250X (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Innan examensarbetskursen påbörjas identifierar studenten en lämplig examensarbetsuppgift och formulerar ett projektförslag, så att detta kan godkännas av examinator. Uppgiften ska väljas så att den innebär en naturlig progression av de kunskaper och färdigheter som förvärvats inom utbildningen och i en eventuell fördjupning inom utbildningen.

 • Studenten skriver en individuell plan för examensarbetet i vilken problembeskrivningen/uppgiften och förutsättningarna för genomförandet av arbetet preciseras. 
 • Studenten genomför en fördjupad förstudie inkluderande diskussion av metodval och teoretisk bakgrund med litteraturstudie som rapporteras som del av utkast till en preliminär version av den skriftliga examensarbetsrapporten.
 • Studenten genomför självständigt ett examensarbete där kunskaper och metoder från utbildningen tillämpas.
 • Studenten planerar och genomför muntlig presentation och försvar av det egna examensarbetet. 
 • Studenten genomför muntlig och skriftlig opposition på ett annat examensarbete på avancerad nivå.
 • Studenten skriver och presenterar en skriftlig examensarbetsrapport där studenten klart redogör för och diskuterar sina slutsatser i examensarbetet och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.
 • Studenten utför en självvärdering av examensarbetet enligt fastställd mall.

Lärandemål

Efter godkänt examensarbete ska studenten kunna

 • visa fördjupade kunskaper inom huvudområdet/inriktningen för utbildningen, inkluderande fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa metodkunskap inom huvudområdet/inriktningen förutbildningen
 • delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen
 • med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera, analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar även med begränsad information
 • planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar, samt utvärdera detta arbete
 • kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt identifiera behovet av ytterligare kunskap
 • på svenska eller engelska muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser, samt den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa
 • inom examensarbetets ramar identifiera vetenskapens och ingenjörens roll i samhället
 • inom ramen för det specifika examensarbetet identifiera vilka frågeställningar som behöver besvaras för att relevanta dimensioner av hållbar utveckling ska beaktas
 • inom examensarbetets ramar bedöma och visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete vad avser metoder, arbetssätt och resultat av examensarbetet

i syfte att kunna delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet, enligt de nationella målen för civilingenjörsexamen i högskoleförordningen.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Godkända kurser på avancerad nivå om minst 60 hp, innefattande kurser som är relevanta för examensarbetet, inklusive en kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik. 

Samtliga kurser som krävs för utfärdande av kandidatexamen ska vara avklarade.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt, 15,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO3 - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I PRO1 ingår

 • individuell plan för examensarbete
 • förstudie, diskussion av metodval och litteraturstudie.

I PRO2 ingår

 • skriftlig rapport med sammanfattning/abstrakt på både svenska och engelska
 • självvärderingsrapport.

I PRO3 ingår

 • muntlig presentation
 • skriftlig och muntlig opposition på annan students examensarbete på avancerad nivå
 • slutversion av rapporten.

Övriga krav för slutbetyg

Aktiv närvaro vid två muntliga presentationer av examensarbete på avancerad nivå.

Samtliga examinationsmoment ska vara godkända inom ett år från startdatum för examensarbetet. I annat fall avslutas examensarbetet med underkänt betyg om inte särskilda skäl föreligger.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Olof Bälter

Profile picture Olov Engwall

Profile picture Leif Handberg

Profile picture Roberto Bresin

Profile picture Henrik Artman

Profile picture Kristina Höök

Profile picture Ann Lantz

Profile picture Eva-Lotta Sallnäs Pysander

Profile picture Cristian Bogdan

Profile picture Leif Dahlberg

Profile picture Jan Gulliksen

Profile picture Joakim Gustafsson

Profile picture Anders Hedman

Profile picture Ylva Fernaeus

Profile picture Haibo Li

Profile picture Mario Romero Vega

Profile picture Tino Weinkauf

Profile picture Sandra Pauletto

Profile picture Rob Comber

Profile picture Bob Sturm

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DM250X

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:

http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.