DM2679 Programintegrerande kurs i interaktiv medieteknik 2,0 hp

Program Integrating Course in Interactive Media Technology

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • jämföra olika arbetsplatser och yrken relevanta för utbildningen,
 • identifiera egenskaper som arbetsgivare inom utbildningsområdet efterfrågar
 • kritiskt granska och reflektera på ett djupare sätt över såväl utbildningens upplägg och genomförande som den egna studiesituationen,
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens i relation till utbildningens mål och den framtida yrkesrollen

för att:

 • få ut maximalt av utbildningen i ett långsiktigt perspektiv,
 • påverka programmets utveckling.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Hur fungerar det att studera på avancerad nivå på KTH?
 • Hur ser arbetsmarknaden och yrkesrollen ut? Studiebesök.
 • Masterprogrammets mål och delar: kurser, spår och exjobb.
 • Självreflektion - vad vill jag med min utbildning?

Behörighet

Litteratur

Finns tillgängligt minst 10 veckor innan kursstart.

Examination

 • UPP1 - Uppgift 1, 1,0, betygsskala: P, F
 • UPP2 - Uppgift 2, 1,0, betygsskala: P, F

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Examinator

Ylva Fernaeus <fernaeus@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.