Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DM2679 Programintegrerande kurs i interaktiv medieteknik 2,0 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Målgrupp

Obligatorisk för TIMTM

Del av program

Masterprogram, interaktiv medieteknik, åk 1, Obligatorisk

Masterprogram, interaktiv medieteknik, åk 2, Obligatorisk

Perioder

HT 2024: P1 (0,3 hp), P2 (0,2 hp)

VT 2025: P3 (0,3 hp), P4 (0,2 hp)

HT 2025: P1 (0,3 hp), P2 (0,2 hp)

VT 2026: P3 (0,3 hp), P4 (0,2 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2026-06-01

Studietakt

10%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50333

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan DM2679 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Hur fungerar det att studera på avancerad nivå på KTH?
 • Hur ser arbetsmarknaden och yrkesrollen ut? Studiebesök.
 • Masterprogrammets mål och delar: kurser, spår och exjobb.
 • Självreflektion - vad vill jag med min utbildning?

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • jämföra olika arbetsplatser och yrken relevanta för utbildningen,
 • identifiera egenskaper som arbetsgivare inom utbildningsområdet efterfrågar
 • kritiskt granska och reflektera på ett djupare sätt över såväl utbildningens upplägg och genomförande som den egna studiesituationen,
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens i relation till utbildningens mål och den framtida yrkesrollen

för att:

 • få ut maximalt av utbildningen i ett långsiktigt perspektiv,
 • påverka programmets utveckling.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Finns tillgängligt minst 10 veckor innan kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • UPP1 - Uppgift 1, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • UPP2 - Uppgift 2, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex