DM2720 Hållbar IKT i praktiken 7,5 hp

Sustainable ICT in Practice

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Datalogi och datateknik
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 hallikt20 för programstuderande

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:

- orientera sig bland konkreta analytiska verktyg och teorier som näringslivet och andra organisationer efterfrågar av den hållbare ICT/Medieingejören.

- ha översiktliga förståelse av hur man kan tillämpa valda verktyg i näringslivet och andra organisationer

- kritiskt värdera/utvärdra projekt i termer av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet

- kunna relatera dessa praktiska kunskaper till kunskaps- och forskningsfronten inom ICT och hållbarhet.

Kursens huvudsakliga innehåll

- Hållbar människa-datorinteraktion (S-HCI)
- Hållbar interaktionsdesign
- IKT för hållbar utveckling (ICT4S)
- Hållbar Medieproduktion
- Service Design
- Livscykelanalys (LCA)
- Systemtänkande (och modellering)
- Miljöpsykologi
- Hur man kommunicerar hållbarhet

Behörighet

Litteratur

Kursmaterialet läggs upp på kurswebben

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Obligatorisk närvaro förekommer.

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Elina Eriksson (elina@kth.se)

Examinator

Daniel Pargman <pargman@kth.se>

Elina Eriksson <elina@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.