Hoppa till huvudinnehållet

DM2720 Hållbar Informations- och kommunikationsteknik (IKT) i praktiken 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

60289

Rubriker med innehåll från kursplan DM2720 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Hållbar människa-datorinteraktion (S-HCI)
 • Hållbar interaktionsdesign
 • IKT för hållbar utveckling (ICT4S)
 • Hållbar Medieproduktion
 • Service Design
 • Livscykelanalys (LCA)
 • Systemtänkande (och modellering)
 • Miljöpsykologi
 • Hur man kommunicerar hållbarhet

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • orientera sig bland konkreta analytiska verktyg och teorier som näringslivet och andra organisationer efterfrågar av den hållbara data/medieteknikingenjören
 • förklara översiktligt hur man kan tillämpa valda verktyg i näringslivet och andra organisationer
 • beskriva hur data- och medieteknikrelaterade organisationer jobbar med hållbarhetsrelaterade frågor idag
 • kritiskt värdera/utvärdera projekt i termer av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet
 • relatera dessa praktiska kunskaper till kunskaps- och forskningsfronten inom IKT och hållbarhet.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs i hållbar utveckling motsvarande DM2573/AG1814/AG1815.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Obligatorisk närvaro förekommer.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Elina Eriksson (elina@kth.se)

Övrig information

 I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex