Hoppa till huvudinnehållet

EN2911 Individuellt projekt i elkraftteknik I 7,5 hp

Syftet med kursen är att utveckla studenternas förmåga att genomföra och presentera forskning inom elkraftteknik.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan EN2911 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Eftersom syftet med kursen är att utveckla studenternas förmåga att forska så är det naturligt att den största delen av kursen består av självstudier, t.ex. genom att läsa läroböcker, tekniska rapporter, examensarbeten, doktorsavhandlingar och vetenskapliga artiklar, samt förstås students egna efterforskningar. Utöver detta kommer studenterna att få handledning från en erfaren forskare inom området; denne kommer att lära studenten god forskningssed samt ge råd om hur olika forskningsproblem kan lösas.

Lärandemål

För att bli godkänd på kursen ska deltagarna visa att de kan

• beskriva, förklara och demonstrera relevanta metoder och beräkningsmodeller för ett vetenskapligt problem inom ett utvalt ämne,

• välja en lämplig lösningsmetod för det utvalda ämnet,

• kortfattat presentera och diskutera (muntligt och skriftligt) teori och fallstudier inom det utvalda området.

Kursupplägg

Innan kursen påbörjas ska studenten ha kommit överens med examinator om ett lämpligt ämne. Studenten arbetar sedan självständigt med detta ämne under handledning av en erfaren forskare.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik. Dessutom kan andra obligatoriska eller valbara kurser krävas beroende påämnet för projektet.

Examinator ska ha godkänt att studenten har tillräckliga förutsättningar för att genomföra ett individuellt forskningsprojekt.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Studenten söker själv efter litteratur med stöd av sin handledare.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projektarbete, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kursen examineras utifrån ditt projektarbete. För att bli godkänd måste du sammanfatta ditt projektarbete i enlighet med din handledares instruktioner. I allmänhet krävs att du förbereder åtminstone en skriftlig rapport och en muntlig presentation av ditt arbete.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänt projektarbete.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EN2911

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mehrdad Ghandhari (mehrdad@kth.se)

Övrig information

Studenter kan endast läsa den här kursen efter överenskommelse med en examinator vid Avdelningen för elkraftteknik.