FAE3006 MVT Forskningskommunikation; publicering, presentationsteknik och kritisk granskning, del 1 för licentiatexamen 4,5 hp

Research Communication, Publishing, Presentation and Critical Evaluation, Part 1 for Lic Degree

Ges av: ABE/Mark och vattenteknikLärandemål

Målet med kursen är att introducera studenterna till forskningskommunikation. Efter genomgången kurs ska studenten

- Ha kunskap om och erfarenhet av att kommunicera sin forskning inom tvärvetenskapliga grupper av forskare.

- Ha kunskap och färdigheter i att skriva och granska vetenskapliga artiklar, genom att skriva och att kritiskt granska sitt eget och andras arbete.

- Ha kunskap om och färdigheter i att presentera sin forskning muntligt och i att opponera på andras presentationer.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen innehåller flertal aktiviteter, såsom föreläsningar, aktivt deltagande i konferenser och seminarier samt granskning av vetenskapliga artiklar. Dessa aktiviteter ger forskningsfärdighet / breddning.

Kursupplägg

Kursen innehåller flertal aktiviteter. Vissa aktiviteter är obligatoriska men flertal är valfria. Alla studenter skall, i början av kursen, skriva ett dokument som anger vilka av de valfria aktiviteter som de planerar att genomföra, med en beskrivning av hur dessa kommer att leda till de förväntade kunskaper som skall uppnås. Dokumentet skall godkännas av den kursansvarige läraren; detta bör ske mindre än ett halvår efter att påbörjat kursen. Det är av särskild vikt för studenter som inte finns närvarande på KTH, utan är industridoktorander eller delvis på annat ort. Under kursens gång kan det vara nödvändigt att uppdatera dokumentet.

Behörighet

Antagen till doktorsprogrammet i Mark- och vattenteknik.

ExaminationKommentar till examinationsmomentKrav för slutbetyg

Studenten skall redovisa muntligt till kursansvarig; en till två timmars muntlig redovisning.  Studenterna skall redovisa de aktiviteter som de har genomfört samt hur dessa har bidragit till att hämta de förväntade kunskaperna.

Kurslitteratur

Utvald litteratur om forskningskommunikation.

UtrustningskravÖvrig information

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen innehåller flertal aktiviteter, såsom föreläsningar, aktivt deltagande i konferenser och seminarier samt granskning av vetenskapliga artiklar. Dessa aktiviteter ger forskningsfärdighet / breddning.

Lärandemål *

Målet med kursen är att introducera studenterna till forskningskommunikation. Efter genomgången kurs ska studenten

- Ha kunskap om och erfarenhet av att kommunicera sin forskning inom tvärvetenskapliga grupper av forskare.

- Ha kunskap och färdigheter i att skriva och granska vetenskapliga artiklar, genom att skriva och att kritiskt granska sitt eget och andras arbete.

- Ha kunskap om och färdigheter i att presentera sin forskning muntligt och i att opponera på andras presentationer.

Kursupplägg

Kursen innehåller flertal aktiviteter. Vissa aktiviteter är obligatoriska men flertal är valfria. Alla studenter skall, i början av kursen, skriva ett dokument som anger vilka av de valfria aktiviteter som de planerar att genomföra, med en beskrivning av hur dessa kommer att leda till de förväntade kunskaper som skall uppnås. Dokumentet skall godkännas av den kursansvarige läraren; detta bör ske mindre än ett halvår efter att påbörjat kursen. Det är av särskild vikt för studenter som inte finns närvarande på KTH, utan är industridoktorander eller delvis på annat ort. Under kursens gång kan det vara nödvändigt att uppdatera dokumentet.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Antagen till doktorsprogrammet i Mark- och vattenteknik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Utvald litteratur om forskningskommunikation.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 4,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Studenten skall redovisa muntligt till kursansvarig; en till två timmars muntlig redovisning.  Studenterna skall redovisa de aktiviteter som de har genomfört samt hur dessa har bidragit till att hämta de förväntade kunskaperna.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Elzbieta Plaza

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAE3006

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Elzbieta plaza (elap@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Hållbarhet och miljöteknik