Hoppa till huvudinnehållet

FAL3512 Metoder för hållbarhetsforskning 7,5 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2022 Start 2022-10-31 programstuderande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

HT 2022: P2 (3,5 hp)

VT 2023: P3 (4,0 hp)

Varaktighet

2022-10-31

2023-03-17

Studietakt

25%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Ingen information tillagd

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2022 Start 2022-10-31 programstuderande

Anmälningskod

50574

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2022 Start 2022-10-31 programstuderande

Kontaktperson

Cecilia Håkansson (cecilia.hakansson@abe.kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan FAL3512 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ges som en serie föreläsningar och seminarier med litteratur och frågor som ska besvaras och diskuteras.

Lärandemål

Kursen syftar till att ge en överblick över metoder som används inom forskning om strategier för hållbar utveckling och att ge doktorander möjlighet att tillämpa olika verktyg och relevanta metoder på egen forskning.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Förkunskapskrav: Samma som för att bli antagen till doktorsprogrammet Planering- och beslutsanalys.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Urval av vetenskapliga artiklar som kan variera mellan åren.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • RAP1 - Rapport, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarier, 6,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

En kort rapport som relaterar de olika seminarierna till egen forskning.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAL3512

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Cecilia Håkansson (cecilia.hakansson@abe.kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Hållbarhet och miljöteknik