Hoppa till huvudinnehållet

FAL3513 Litteraturkurs i strategier för hållbar utveckling 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2023 Start 2023-08-28 programstuderande

Anmälningskod

51401

Rubriker med innehåll från kursplan FAL3513 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

I kursen ingår självständiga studier av litteratur som är relevant för miljöstrategisk analys. Litteraturen väljs ut av ansvarig handledare och doktorand (er). Litteraturen kan bestå av böcker eller ett antal vetenskapliga artiklar. Normalt bör innehållet vara minst 500 sidor. Ett kurs-PM ska upprättas av doktoranden (erna) i samarbete med ansvarig handledare. Kurs-PM ska innehålla lista på kursdeltagare, litteraturlista, planerade seminarier och examinationsform. Kurs-PM ska skickas till och godkännas av, kontaktperson för kursen innan kursen examineras.

Lärandemål

Kursens mål är att ge fördjupade insikter i ämnen av relevans för miljöstrategisk analys.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Bestäms individuellt inför varje kurstillfälle.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • SEM1 - Seminarium, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Litteraturen presenteras vid ett seminarium eller en muntlig tentamen. En skriftlig sammanfattning av litteraturen bör också presenteras.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övriga föreskrifter

Kursen är i första hand öppen för doktorander i miljöstrategisk analys.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Hållbarhet och miljöteknik