Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FLF3006 Läskurs; Högre seminarier på ECE 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-01-16 programstuderande

Anmälningskod

60979

Rubriker med innehåll från kursplan FLF3006 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Föresläsningar/presentationer inom ramen för ECE skolans högre seminarier.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den forskarstuderande

- förväntas presentera minst en text per läsår samt förväntas vara "läsare" av minst 2 texter under kursens gång.

- kunna redogöra för, diskutera och analysera i kursen presenterad forskning inom fältet "Teknikvetenskapens lärande och kommunikation".

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörig är den som är antagen till forskarutbilding i "Teknikvetenskapens lärande och kommunikation" eller angränsande forskarutbildningsämnen/inriktningar.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Beroende av angivet problemområde.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRE1 - Muntlig presentation, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

-Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande. Vid eventuell frånvaro (max 25%) skall ersättningsuppgift inlämnas.

-Muntlig och skriftlig (bestäms i samråd med kursdeltagare)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Stefan Hrastinski (stefanhr@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Lärande