FLF3006 Läskurs; Högre seminarier på ECE 7,5 hp

Literature Course; Research Seminars at ECE

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Föresläsningar/presentationer inom ramen för ECE skolans högre seminarier.

Lärandemål *

Efter avslutad kurs skall den forskarstuderande

- förväntas presentera minst en text per läsår samt förväntas vara "läsare" av minst 2 texter under kursens gång.

- kunna redogöra för, diskutera och analysera i kursen presenterad forskning inom fältet "Teknikvetenskapens lärande och kommunikation".

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Behörig är den som är antagen till forskarutbilding i "Teknikvetenskapens lärande och kommunikation" eller angränsande forskarutbildningsämnen/inriktningar.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Beroende av angivet problemområde.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • PRE1 - Muntlig presentation, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

-Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande. Vid eventuell frånvaro (max 25%) skall ersättningsuppgift inlämnas.

-Muntlig och skriftlig (bestäms i samråd med kursdeltagare)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Lena Gumaelius

Stefan Stenbom

Per Norström

Arnold Pears

Stefan Hrastinski

Linda Barman

Lars Geschwind

Maria Weurlander

Susanne Engström

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FLF3006

Ges av

ITM/Lärande

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Stefan Hrastinski (stefanhr@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Lärande