HM2007 Ledarskap och organisation 7,5 hp

Leadership and Organisation

Att ge deltagarna ett fördjupat och förlängt perspektiv samt en ökad förmåga att se komplexiteten och sambanden i omvärlden, ledarskapet och i mänskligt beteende. Att öka deltagarens medvetenhet om sig själv och sina förutsättningar som ledare/chef. Detta ska förenas med en ökad kunskap i ett för organisationen värderingsbaserat ledarskap kopplat till industrins/företagens syn och förväntningar på sina framtida chefer/ledare, teoretiskt och i praktiken. Under kursen ska deltagaren i grupp genomföra ett projekt, där inriktningen styrs av ledarskap, logistik och/eller kvalitetstänkande i industrin.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Organisationsmodeller
 • Ledarskapsteori
 • Gruppteori
 • Kommunikation
 • Beteendestilar
 • Konflikthanteringsstilar
 • Självkännedom
 • Stressrelaterade beteenden

Lärandemål *

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • visa en högre grad av medvetenhet om sig själv och sina förutsättningar som ledare/chef
 • beskriva ett värderingsbaserat ledarskap
 • förklara industrins/företags syn och förväntningar på sina ledare/chefer inför framtiden
 • visa hur ledarskap relaterar till organisationers strukturella såväl som humanitära perspektiv

Kursupplägg

 • Föreläsningar
 • Grupparbeten
 • Tillämpade övningar
 • Litteraturstudier
 • Erfarenhetsutbyte
 • Gästföreläsning
 • Projektarbete

Arbetet bygger på principerna för process/innehållsrelaterad gruppdynamik och i görligaste mån på upplevelsebaserad inlärning.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

 • Universitetsstudier motsvarande minst 180 högskolepoäng samt dokumenterade kunskaper i svenska B och engelska A eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kursbok meddelas senast 10 veckor för kursstart

Diverse material som presenteras under kursens gång

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • PRO1 - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinationen utgörs av ett seminarium där studenterna gruppvis redogör för sitt projekt och för den process som har förekommit i gruppen, samt av de skriftliga alster som lämnas in för bedömning.

Obligatorisk närvaro på seminariedagen.

Övriga krav för slutbetyg *

Godkänt på PRO1.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Jannicke Baalsrud Hauge

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HM2007

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd