Hoppa till huvudinnehållet

IA150X Examensarbete inom informationsteknik, grundnivå 15,0 hp

Examensarbete, också benämnt självständigt arbete, syftar till att studenterna ska tillämpa och fördjupa kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom utbildningens sammanhang. Examensarbetet ska ligga i slutet av utbildningen och innebära en fördjupning och syntes av tidigare förvärvade kunskaper. I examensarbetet betonas både det tekniska/naturvetenskapliga innehållet och metodkunskaper.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan IA150X (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Innan examensarbetskursen påbörjas identifierar studenten en lämplig examensarbetsuppgift och formulerar ett projektförslag, så att detta kan godkännas av examinator. Uppgiften ska väljas så att den innebär en naturlig progression av de kunskaper och färdigheter som förvärvats inom utbildningen och i en eventuell fördjupning inom utbildningen.

 • Studenten skriver en individuell plan för examensarbetet i vilken problembeskrivningen/uppgiften och förutsättningarna för genomförandet av arbetet preciseras. 
 • Studenten genomför en fördjupad förstudie inkluderande diskussion av metodval och teoretisk bakgrund med litteraturstudie som rapporteras som del av utkast till en preliminär version av den skriftliga examensarbetsrapporten.
 • Studenten genomför självständigt ett examensarbete där kunskaper och metoder från utbildningen tillämpas.
 • Studenten planerar och genomför muntlig presentation och försvar av det egna examensarbetet. 
 • Studenten genomför muntlig och skriftlig opposition på ett annat examensarbete på grundnivå.
 • Studenten skriver och presenterar en skriftlig examensarbetsrapport där studenten klart redogör för och diskuterar sina slutsatser i examensarbetet och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.
 • Studenten utför en självvärdering av examensarbetet enligt fastställd mall.

Lärandemål

Examensarbetet syftar till att studenten ska tillämpa och fördjupa kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom utbildningens sammanhang. Examensarbetet ska ligga i slutet av utbildningen och innebära en fördjupning och syntes av tidigare förvärvade kunskaper. I examensarbetet betonas både det tekniska/naturvetenskapliga innehållet och metodkunskaper.

Efter genomfört examensarbete ska studenten visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser enligt KTH:s lokala mål för kandidatexamen baserade på målen i högskoleförordningen. Dessa innefattar:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuellt forsknings‐ och utvecklingsarbete
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att analysera och utvärdera olika tekniska lösningar
 • visa förmåga att integrera och använda kunskap
 • visa förmåga att planera och genomföra uppgifter inom givna ramar
 • visa förmåga att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, samt modellera skeenden, med utgångspunkt i relevant information
 • visa förmåga att beskriva och utveckla enklare förslag till produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
 • visa förmåga att i samarbete planera, genomföra och redovisa givna uppgifter
 • visa förmåga att på svenska eller på engelska, muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 • visa förmåga att (inom huvudområdet för utbildningen) göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt om kunskapens och teknikens roll i samhället, och om människors ansvar för hur de används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. 

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För att påbörja ett examensarbete krävs att kurser som anses relevanta för examensarbetet är godkända och att minst 120 högskolepoäng ur programmets utbildningsplan är slutförda. Studentens förutsättningar att genomföra och slutföra examensarbetet bedöms och godkänns av examinator innan kursregistrering.

Kursregistrering och påbörjande av examensarbete kan tidigast ske under den avslutande terminen på utbildningsprogrammet.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 15,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I PRO1 ingår

 • individuell plan för examensarbete
 • förstudie, diskussion av metodval och litteraturstudie.
 • skriftlig rapport med sammanfattning/abstrakt på både svenska och engelska
 • självvärderingsrapport.
 • muntlig presentation
 • skriftlig och muntlig opposition på annan students examensarbete på grundnivå
 • slutversion av rapporten.

Övriga krav för slutbetyg

Aktiv närvaro vid två muntliga presentationer av examensarbete på grundnivå.

Samtliga examinationsmoment ska vara godkända inom ett år från startdatum för examensarbetet. I annat fall avslutas examensarbetet med underkänt betyg om inte särskilda skäl föreligger.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Peter Sjödin

Profile picture Benoit Baudry

Profile picture Kristina Höök

Profile picture Anders Hallén

Profile picture Dejan Manojlo Kostic

Profile picture Ahmed Hemani

Profile picture Robert Lagerström

Profile picture Gunnar Malm

Profile picture Markus Hidell

Profile picture Voravit Tanyingyong

Profile picture Elena Dubrova

Profile picture Patric Dahlqvist

Profile picture Rolf Stadler

Profile picture Carl-Mikael Zetterling

Profile picture Håkan Olsson

Profile picture Carlo Fischione

Profile picture Mathias Ekstedt

Profile picture Marco Chiesa

Profile picture Mark T Smith

Profile picture Emil Björnson

Profile picture Vladimir Vlassov

Profile picture Amir Hossein Payberah

Profile picture David Broman

Profile picture Jim Dowling

Profile picture György Dán

Profile picture Cicek Cavdar

Profile picture Johan Montelius

Profile picture Gerald Quentin Maguire Jr

Profile picture Anders Västberg

Profile picture Fadil Galjic

Profile picture Thomas Sjöland

Profile picture Seif Haridi

Profile picture Mattias Hammar

Profile picture Marina Petrova

Profile picture Sarunas Girdzijauskas

Profile picture Fredrik Kilander

Profile picture Ingo Sander

Profile picture Slimane Ben Slimane

Profile picture Ki Won Sung

Profile picture Matthias Becker

Profile picture Gunnar Karlsson

Profile picture Joakim Lilliesköld

Profile picture Mira Kajko-Mattsson

Profile picture Henrik Boström

Profile picture Fredrik Lundevall

Profile picture Johnny Öberg

Profile picture Magnus Boman

Profile picture Mikael Östling

Profile picture Anne Håkansson

Profile picture Robert Rönngren

Profile picture Saul Rodriguez Duenas

Profile picture Leif Lindbäck

Profile picture Zhonghai Lu

Profile picture Mihhail Matskin

Profile picture Ana Rusu

Profile picture Panagiotis Papadimitratos

Profile picture Jan Ingemar Markendahl

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IA150X

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:

http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.