KH138X Examensarbete inom kemiteknik, grundnivå 15,0 hp

Degree Project in Chemical Engineering and Technology, First Cycle

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Arbetet skall omfatta problemställningar som ger fördjupning/breddning inom huvudämnet. Examensarbetet utförs självständigt. Arbetet förläggs normalt till en arbetsplats utanför KTH. Studenten handleds under arbetet av handledare vid såväl KTH som på arbetsplatsen.

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten:

 • visa kunskap om det valda ämnesområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet, kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa förmåga att med helhetssyn, kritiskt och systematiskt söka, samla och använda kunskap samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap
 • visa förmåga att formulera, bedöma och hantera problem och kritiskt diskutera frågeställningar
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna tidsramar samt att utvärdera detta arbete
 • visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer, metoder, system eller tekniska lösningar med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper redogöra för och diskutera information, problem och lösningar
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta som högskoleingenjör

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Minst 140 hp avklarat i avslutade kurser på högskoleingenjörsprogrammet i kemiteknik samt godkänt i de fortsättningskurser som krävs för examnesarbetet.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteraturen bestäms individuellt beroende på uppgiften. Kurslitteratur kan även föreslås av examinator eller handledare.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

P, F

Examination *

 • XUPP - Examensuppgift, 15,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examensarbetet genomförs enligt de rutiner som gäller för programmet och specificeras i Anvisningarna för examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet i Kemiteknik. Arbetet ska genomföras enligt projektmodellen som tillämpas vid programmet. Studenten ska delta i startseminarium, presentera en godkänd litteratursammanställning samt en godkänd slutrapport, dokumentera processen i loggboken samt presentera och försvara sitt arbete vid en muntlig presentationen.

Övriga krav för slutbetyg *

Om studenten inte presterat ett godkänt examensarbete inom 12 månader från startdatum kommer examensarbetet att underkännas.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Susanna Höglund Lenninger

Märta-Lena Ernstsson

Lars Wågberg

Mikael Lindström

Mats Johansson

Eva Malmström Jonsson

Kerstin Forsberg

Mats Jansson

Mats Jonsson

Sara Thyberg Naumann

Catharina Silfverbrand Lindh

Stefan Grönkvist

Sophia Hober

Per Alvfors

Lars Eidensten

Per-Olof Syrén

Åsa Emmer

Mikael Hedenqvist

Gunnar Henriksson

Lars Kloo

Monica Ek

Minna Hakkarainen

Michael Malkoch

Thord Franzén

Ingemar Jerling

Kaye Stern

Francisco Javier Vilaplana Domingo

Gaston Crespo Paravano

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KH138X

Ges av

CBH/Ingenjörspedagogik

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Sara Thyberg Naumann (stn@kth.se)