Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalKH138X Examensarbete inom kemiteknik, grundnivå 15,0 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan KH138X (VT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Arbetet skall omfatta problemställningar som ger fördjupning/breddning inom huvudämnet. Examensarbetet utförs självständigt. Arbetet förläggs normalt till en arbetsplats utanför KTH. Studenten handleds under arbetet av handledare vid såväl KTH som på arbetsplatsen.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten:

 • visa kunskap om det valda ämnesområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet, kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa förmåga att med helhetssyn, kritiskt och systematiskt söka, samla och använda kunskap samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap
 • visa förmåga att formulera, bedöma och hantera problem och kritiskt diskutera frågeställningar
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna tidsramar samt att utvärdera detta arbete
 • visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer, metoder, system eller tekniska lösningar med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper redogöra för och diskutera information, problem och lösningar
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta som högskoleingenjör

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 140 hp avklarat i avslutade kurser på högskoleingenjörsprogrammet i kemiteknik samt godkänt i de fortsättningskurser som krävs för examnesarbetet.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteraturen bestäms individuellt beroende på uppgiften. Kurslitteratur kan även föreslås av examinator eller handledare.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • XUPP - Examensuppgift, 15,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examensarbetet genomförs enligt de rutiner som gäller för programmet och specificeras i Anvisningarna för examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet i Kemiteknik. Arbetet ska genomföras enligt projektmodellen som tillämpas vid programmet. Studenten ska delta i startseminarium, presentera en godkänd litteratursammanställning samt en godkänd slutrapport, dokumentera processen i loggboken samt presentera och försvara sitt arbete vid en muntlig presentationen.

Övriga krav för slutbetyg

Om studenten inte presterat ett godkänt examensarbete inom 12 månader från startdatum kommer examensarbetet att underkännas.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Susanna Höglund Lenninger

Profile picture Märta-Lena Ernstsson

Profile picture Lars Wågberg

Profile picture Mikael Lindström

Profile picture Mats Johansson

Profile picture Eva Malmström Jonsson

Profile picture Kerstin Forsberg

Profile picture Mats Jansson

Profile picture Mats Jonsson

Profile picture Sara Thyberg Naumann

Profile picture Catharina Silfverbrand Lindh

Profile picture Stefan Grönkvist

Profile picture Sophia Hober

Profile picture Per Alvfors

Profile picture Lars Eidensten

Profile picture Per-Olof Syrén

Profile picture Åsa Emmer

Profile picture Mikael Hedenqvist

Profile picture Gunnar Henriksson

Profile picture Lars Kloo

Profile picture Monica Ek

Profile picture Minna Hakkarainen

Profile picture Michael Malkoch

Profile picture Thord Franzén

Profile picture Ingemar Jerling

Profile picture Kaye Stern

Profile picture Francisco Javier Vilaplana Domingo

Profile picture Gaston Crespo Paravano

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KH138X

Ges av

CBH/Ingenjörspedagogik

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Sara Thyberg Naumann (stn@kth.se)