Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

LH219V Handledning och examination av examensarbete på grund och avancerad nivå 3,0 hp

After the course, you as a supervisor and examiner should be able to:

- plan, implement, analyze and develop courses in independent work,

- choose and apply method for supervision of independent work,

- supervise students individually and in groups,

- create conditions that benefit students' independence, commitment and development,

- examine and grade students' independent work in process and product

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-01-16 kurser för KTHs personal

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P3 (1,0 hp), P4 (2,0 hp)

Varaktighet

2024-01-16
2024-06-03

Studietakt

10%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

5 - 40

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-01-16 kurser för KTHs personal

Anmälningskod

60495

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-01-16 kurser för KTHs personal

Kontaktperson

Anna-Karin Högfeldt, akhog@kth.se

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan LH219V (VT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Regler och riktlinjer relevanta för examensarbetets genomförande i svensk högre  utbildning samt lokala föreskrifter vid KTH

Handledningsformer, metodik och struktur

Ämnesspecifik informationssökning

Muntlig och skriftlig kommunikation samt plagiering

Bedömning och betygssättning

Hållbar utveckling, jämställdhet, mångfald och likabehandling i relation till examensarbetets genomförande

Lärandemål

Efter kursen skall du som handledare och examinator kunna:

1. planera, genomföra, analysera och utveckla kurser i självständigt arbete,

2. välja och tillämpa metod för handledning av självständigt arbete,

3. handleda studenter individuellt och i grupp,  

4. skapa förutsättningar som gynnar studenternas självständighet, engagemang och utveckling,

5. examinera och betygssätta studenters självständiga arbete i process och produkt

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

FLH3000 Basic Communicaton and Teaching eller LH201V Lärande och undervisning eller motsvarande högskolepedagogisk kurs om minst 3 hp.

Rekommenderade förkunskaper

Förkunskaper om minst 3 hp högskolepedagogisk kurs. T.ex. Basic communication and Teachning (FLH3000) eller Teaching and Learning in Higher Education (LH231V).

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Skriftlig tentamen samt självständiga praktiska labbar i utvalda lärverktyg

Övriga krav för slutbetyg

Kursträffar är obligatoriska.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik och lärande

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Anna-Karin Högfeldt, akhog@kth.se