ME2800 Ideation - Creating a Business Idea 7,5 hp

Ideation - Creating a Business Idea

Idégenerering är en kurs om idéer, entreprenörskap och kreativitet. Den syftar till att ge studenter praktiska kunskaper om processen att skapa och utveckla en affärsidé. Kursen sträcker sig från idégenereringen till att utveckla en affärsidé genom att identifiera målgrupper, och slutligen till frågorna kring den faktiska lanseringen av produkten/tjänsten. Med hjälp av verkliga exempel och analys betonas den kreativa processen kring utvecklingen av en sund affärsidé, identifiering av olika möjligheter på marknaden och utvecklingen av en stark affärsmodell

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Att skapa en intressant affärsidé är inte slutet av processen, i själva verket är det bara början. Denna idé måste utvecklas till en affärsidé och en affärsmöjlighet genom både formella och informella metoder.

Under kursen utmanas studenterna att identifiera områden med behov, att hitta och skapa affärsidéer och att utveckla affärsidéer och möjligheter. För att underlätta detta kommer det i kursen att läggas fram centrala verktyg i en serie föreläsningar, deltagarna får använda dessa i en serie seminarier, och dessutom använda en blandning av teoretisk analys och praktiska inriktade undervisningsmetoder.

Kursen kommer dessutom att behandla:

-     Kreativitet  

-     Finna och/eller skapa affärsidéer

-     Identifiera målmarknader och målgrupper

-     Affärsmodellen

-     Selektering av affärsmöjligheter

Lärandemål *

Kursens lärandemål är att deltagarna självständigt ska kunna:

-     Analysera och diskutera entreprenörskap

-     Identifiera en affärsmöjlighet

-     Utveckla och förklara en affärsidé

-     Använd kreativa tekniker för att utvidga och utveckla en affärsidé

-     Kunna använda centrala verktyg för nyföretagande

-     Använda grundläggande modeller för kund-, marknads- och konkurrentanalys

-     Utveckla en grundläggande affärsmodell

Kursupplägg

Kursen kommer att blanda föreläsningar med debatter, diskussioner och seminarier med studenter såväl som med marknadsledare på området.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Programtudenter måste ha minst 120 högskolepoäng (ECTS).

Övriga studenter skall ha 180 högskolepoäng samt engelska B eller liknande.

Rekommenderade förkunskaper

Programtudenter måste ha minst 120 högskolepoäng (ECTS).

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PRO1 - Project, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Studenterna betygsätts efter tre faktorer:

  • Skriftliga uppgifter
  • Seminariepresentationer
  • Aktiv närvaro

Närvaron är obligatorisk.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Terrence Brown

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2800

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde *

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

ME2801 Planning - developing a venture

ME2802 Execution - running your own company

ME2803 Growth - managing your firm

Kontaktperson

lisa.thoren@sses.se

Övrig information

Beslut/fastställd 2003-11-25.

Ersätter 4D1506 och 4D1521.

The course is offered within the framework of The Stockholm School of Entrepreneurship.

All registration queries should be addressed to the SSES Education Registrar at registrar@sses.se