ME2802 Execution - Running your own Company 7,5 hp

Execution - Running your own Company

The course focuses on supporting the student in her/his decisions and other action in the new business venture. It is assumed that students entering the course have a formulated business idea to be realized, as well as a genuine interest in pursuing this business idea in a company of their own.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen fokuserar på att stödja studenten i hennes eller hans beslut och andra åtgärder i det nya företaget. Studenter som tar denna kurs bör ha en avsikt att genomföra en affärsidé i ett eget företag.

Kursens uppbyggnad bygger på erfarenheter från aktiva företagare och följer den typiska stegen i en ny satsning, som börjar med utvärdering och förbättring av den befintliga affärsidén, för att gå vidare till praktiska steg mot att starta ett företag, samla resurser, resurser (tillgång till riskkapital, externt kapital, interna resurser), marknads- och kommunikationsplaner m.m.

Kursen kommer att fokusera på:

Strategi (Vad?) – D.v.s. marknader, erbjudanden, affärsidé, komma igång och bygga ett nätverk.

Människor (Vem?) – D.v.s. företagarteamet, rekrytering och motivation

Operativt arbete (Let's do it!) – D.v.s. resursanskaffning, försäljning/marknadsföring, produktion och förhandling.

Teoretiskt kopplar kursen ihop möjlighetsbaserade modeller för entreprenörskap och nyföretagande, samt en kontextuell syn på den företagsskapande processen (det vill säga idén att själva karaktären hos företagets skapandeprocess är beroende på typ av verksamhet och bransch).

Lärandemål *

Kursens lärandemål är att deltagarna självständigt ska kunna:

 • Förstå, och visa kunskap om, viktiga frågor som uppstår vid start av ett nytt företag
 • Hantera viktiga frågor som uppstår vid start av ett nytt företag
 • Argumentera för kritiska processer och steg som krävs när man startar ett nytt företag
 • Beskriva, och samla in, de resurser som krävs när man startar ett nytt företag
 • Presentera en affärsmodell
 • Genomföra en grundläggande ekonomisk analys av ett nytt företag

Kursupplägg

Under kursens gång kommer vi att gå igenom de praktiska stegen i en företagsstart. En blandning av undervisningsmetoder kommer att användas under kursen, däribland föreläsningar, övningar och presentationer, projektarbeten och gruppdiskussioner. Detta är en intensiv kurs och engagemang ärnödvängigt. Studenterna förväntas att arbeta aktivt medsina affärsideer från första kursdagen. Varje onsdag kommer vi att diskutera de framsteg som gjorts,

Under kursens gång och i slutet av kursen hålls obligatoriska gruppresentationer. Det kommer också att hållas en hemtenta.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Programstudenter måste ha minst 120 högskolepoäng (ECTS).

Andra studenter behöver 180 hp och engelska B eller liknande.

Rekommenderade förkunskaper

Programstudenter måste ha minst 120 högskolepoäng (ECTS).

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart till angana studenter.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • PRO1 - Project, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Slutbetyget baseras på tre faktorer:

 • Uppgifter och presentationer  i grupp eller enskilt
 • Slutlig sammanfattning (executive summary) grupp
 • Skriftlig tentamen individuell

Studenterna måste klara alla kursens inlämningsuppgifter för att få ett godkänt betyg.

Närvaro är obligatorisk.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Terrence Brown

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2802

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde *

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Lisa Thorén-Fosanker, lisa.thoren@sses.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Beslut/Fastställd 2003-11-25.

Ersätter 4D1523.

All registration queries should be addressed to the SSES Education Registrat at registrar@sses.se.

The course is offered within the framework of The Stockholm School of Entrepreneurship.