Hoppa till huvudinnehållet

MF2104 Mekatronik i produktdesign 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan MF2104 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Nya och förbättrade funktioner uppnås genom att kombinera mekanisk konstruktion, reglerteknik, programmering och inbyggda styrsystem. Baserat på studenternas tidigare kunskap inom fysiska prototyper, CAD, mekanik och elektroteknik kommer kursen ge en baskunskap inom ämnet mekatronik. Huvuddelen av kursen handlar om att träna din färdighet i att använda mekatroniska verktyg för att bygga prototyper med viss intelligens. För att kunna framställa fysiska mekatroniska prototyper kommer moderna prototypmaskiner användas som 3D skrivare, lasergraveringsmaskiner, prototypfräsar, vattenskärning, vakuumformningsmaskiner och manuella verktyg. En stor del av kursen är relaterad till ett projektarbete där studenterna i grupper tar fram fysiska mekatroniska prototyper.

Laborationerna är avsedda för programmering av inbyggda system.   

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • skapa program för inbyggda system
 • konstruera och bygga mekatroniska prototyper
 • förklara mikrodatorers arkitektur och funktioner
 • förklara skillnaden mellan realtidsprogrammering och icke tidskritisk programmering
 • förklara vad som krävs för mekatronisk produktframtagning

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Teknologie kandidatexamen, ämnesområde maskinteknik eller motsvarande.

MF1016 Elektroteknik eller motsvarande.

Tidigare erfarenhet av prototypmaskiner som 3D-skrivare, prototypfräsar, lasergravering etc.

CAD kunskaper.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas fyra veckor före kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB2 - Laboration, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN2 - Muntlig tentamen, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2104

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Daniel Frede, frede@kth.se, 08 790 6308