MJ214X Examensarbete inom kylteknik, avancerad nivå 30,0 hp

Degree Project in Refrigerating Engineering, Second Cycle

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Civilingenjörsutbilningen avslutas av ett examensarbete i vilket studenten förväntas demonstrera sin förmåga att oberoende lösa ett ingenjörsmässigt problem genom att använda ett brett spektrum av färdigheter. Ämnet för examensarbetet kan variera men det måste innehålla ett signifikant tekniskt innehåll, ha en tydlig tillämpning inom kylteknik samt, om tillämpbart, bidra till hållbar utveckling. Förutsatt att examensarbetet uppfyller ovanstående krav och förutsatt att behörig handledning finns tillgänglig under examensarbetesperioden kan studenten välja att utföra examensarbetet antingen vid akademisk institution eller inom industrin.

Lärandemål *

Efter genomfört examensarbete skall studenten kunna:

• Tydligt formulera uppgifter som med hjälp av lämpliga vetenskapliga och/eller ingenjörsmässiga metoder kan valideras,

• Planera sitt arbete så att de uppställda målen uppfylls,

• Tillgodogöra sig arbete som utförts inom området och kunna länka detta till den aktuella uppgiften,

• Använda olika tekniska och icke-tekniska metoder och angreppsätt antingen de som tidigare blivit inhämtade eller genom att lära sig  nya färdigheter,

• Om tillämpbart involvera aspekter knutna till hållbarhet, slutanvändar- eller samhällsperspektiv,

• Kommunicera resultaten, både skriftligt och muntligt å ett tydligt, noggrant och effektivt sätt,

• Om tillämpbart kritisera en annan students arbete antingen muntligen eller skriftligen och vara beredd att bemöta motsvarande synpunkter på sitt eget arbete.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • XUPP - Examensuppgift, 30,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Skriftlig rapport (XUPP; 30hp)

Bedömning:

• Muntlig presentation

• Skriftliga rapporter vid: 1/3, 2/3 och slutet (XUPP; 30hp).

• I regel utföra kamratbedömning antingen genom att kritisera en annan students skriftliga rapport eller muntliga framställning (opposition).

Övriga krav för slutbetyg *

Skriftlig rapport (XUPP; 30hp)

Bedömning:

• Muntlig presentation

• Skriftliga rapporter vid: 1/3, 2/3 och slutet (XUPP; 30hp).

• I regel utföra kamratbedömning antingen genom att kritisera en annan students skriftliga rapport eller muntliga framställning (opposition).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Rahmatollah Khodabandeh

Per Lundqvist

Jaime Arias Hurtado

Hans Havtun

Viktoria Martin

Björn Palm

Joachim Claesson

Samer Sawalha

Hatef Madani Larijani

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ214X

Ges av

ITM/Energiteknik

Huvudområde *

Maskinteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.