Till innehåll på sidan

Examensarbete maskinkonstruktion

För att erhålla civilingenjörsexamen inom maskinkonstruktion erfordras att du utfört ett godkänt examensarbete. Arbetet utförs i regel under utbildningens sista termin.

Studenter som skriver

Antagningskrav

Det är examinator som avgör om dina förkunskaper är tillräckliga och beslutar om antagning. Du bör ha inhämtat grundläggande kunskaper i teknikområdet, antingen mgenom godkända betyg i relevanta kurser eller ev. genom arbetslivserfarenhet. Examensarbetet påbörjas i normala fall efter avslutad hk och genomförs normalt under terminstid. I undantagsfall kan examensarbetet påbörjas innan hk är avslutad om examinator samtycker.

Handledning

Varje examensarbete tilldelas en handledare. Dennes uppgift är att biträda och vägleda under arbetets utförande samt att tjänstgöra som ordförande vid redovisningsseminariet. I de fall examensarbetet utförs med ett företag eller annan

Obligatoriska moment

Fyra obligatoriska moment ingår i examensarbetet, nämligen att teknologen ska:

1. Närvara vid minst 2 framläggningar av andras examensarbeten. Skall utföras före den egna oppositionen och framläggningen. Även närvaro på slutredovisningar av examensarbeten utförda av studenter på andra program än din egen får tillgodoräknas.

2. Närvara och opponera vid ett planeringsseminarium där problemdefinitionen diskuteras tillsammans med metodval och definitionen av den teoretiska referensramen.

3. Opponera vid framläggning av ett annat examensarbete.

4. Utföra och framlägga ett eget godkänt examensarbete på ett offentligt utlyst seminarium.

Examensarbete och opposition utförs av en eller två studenter.

Examensarbeten jämställs med vetenskapliga rapporter och är offentliga handlingar.

En grundpelare vid vetenskapligt arbete är att materialet görs offentligt så att det kan utsättas för granskning av andra forskare. Därför är det olämpligt om delar av examensarbetets innehåll är konfidentiellt. Du bör därför på ett tidigt stadium göra klart detta för din företagshandledare så att du inte blir överraskad på slutet.

Genomförandet av de obligatoriska momenten ska redovisas på blanketten för obligatoriska moment. Det är studenten som ansvarar för att blanketten fylls i på lämpligt sätt.

Betygsättning

Examensarbetet bedöms godkänt/icke godkänt, P/F.

Innehållsansvarig:Infomaster på ITM
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2023-02-28