Till innehåll på sidan

Mål och Framgångskriteria

Mål

De utmaningar som samhället står inför vad gäller omställning av energisystemet, och utveckling av kraftsystemet är självklart för stora för att belysas ur endast ett perspektiv. Samhälle, myndigheter, kraftföretag och tillverkande industri samt universitet måste arbeta tillsammans. Utmaningarna kan inte endast lösas med ny teknik eller regelverk, utan kunskap, teknik, metoder och regelverk måste utvecklas i samklang. Strukturen och samarbetsformerna inom SweGRIDS har formats för att fylla behoven av ny kunskap, ny teknik och metoder för att möta utmaningar inom de fem strategiska områdena:

 • SMARTPOWER – smarta kraftnätsystem från producent till konsument

 • INSTINCT – IKT verktyg för smarta elnät

 • CIPOWER – Styrbara och intelligenta kraftkomponenter

 • STORAGE – Elenergilagring.

 • MATERIAL – Material till smarta elnät.

Centret har också fyra viktiga generella strategiska mål (S1 – S4) relaterade till teknikutveckling, teknikspridning och ekonomisk tillväxt. Centret har utformats med utgångspunkt från de strategiska målen som kompletteras med innovations mål (I1 – I5) och kompetens mål (K1 – K4). Dess specifika mål stöds av delområden inom de fem strategiska områdena.

Strategiska Mål

S1 Integration av förnybara energikällor

Skapa kunskap om de tekniska och marknadsmässiga problem som är förknippade med introduktionen av lokal och variabel generering, utveckla teknik och underlätta att metoder och produkter som stöder detta kan kommersialiseras. Skapa kunskap och utveckla teknik som möjliggör en flexibel transmission och distribution av el som nyttjar realtidsinformation för en effektiv styrning. Skapa kunskap och utveckla nya tekniker som förbättrar utnyttjandet av elenergisystem genom bättre marknadsregler och underhållsstrategier.

S2 Implementering av ny teknik

Vara en plattform för implementering av ny teknik och vara en oberoende instans där ny teknik utvecklas, implementeras och utvärderas. Vara ett av Europas ledande forum för teknikspridning inom Smarta Elsystem och Lagringstekniker genom att anordna seminarium och delta i mässor, konferenser och workshops samt genom att publicera i vetenskapliga tidskrifter.

S3 Ekonomisk tillväxt

Stimulera ekonomisk tillväxt genom att skapa en omgivning som stimulerar utveckling av ny teknik, metoder och prototyper somkan kommersialiseras av parterna eller i nya företag.

S4 Stödja Demonstrationsprojekt

Stöd till de stora nationella demonstrationsprojekten Smart Grid Gotland och Norra Djurgårdsstaden med välavgränsade doktorand- och postdoktorprojekt inom ovanstående fem huvudinriktningar.

Innovationsmål

I1: Optimal drift och design av kraftsystem med ett stort antal variabla kraftkällor, Multi-Terminal HVDC- och DC-nät, elfordon, och aktiva kunder.

Skapa kunskap och utveckla nya metoder för effektiv design och drift av kraftsystem med en stor mängd variabla kraftkällor såsom vind- och solkraft med beaktande av prognosmöjligheter och systemets krav på reserver. För att förverkliga detta finns en stor potential för en stor mängd styrbara komponenter och elförbrukning inkluderande elfordon, hushåll och industri gällande såväl tekniska som ekonomiska styrsignaler. En ekonomisk effektivitet, tillförlitlighet, och stabil lösning kan vara kraftsystem med ett stort inslag av Multi-Terminal HVDC- och DC-nät.

I2 Optimal design av robusta, säkra, samverkande och skalbara IKT-lösningar som medger styrning av kraftsystem med bibehållen eller förbättrad driftsäkerhet samt ökad delaktighet för energianvändarna.

Skapa kunskap och utveckla verktyg för att kunna utveckla och underhålla kostnadseffektiva och tillförlitligliga IKT-system för kraftsystemstyrning som medger optimering och avvägning mellan interoperabilitet och IT-säkerhet, skalbarhet och prestanda, för såväl centraliserade som distribuerade lösningar. Nya övervaknings- och diagnostikmetoder för olika kraftkomponenter kan utvecklas för att kunna optimalt styra och utnyttja komponenterna med bibehållen tillförlitlighet och möjliggöra planerat underhåll.

I3 Ny design av kontrollerbara elkraftkomponenter.

Skapa kunskap och teknologier för styrbara komponenter i nya utföranden som är effektiva, miljövänliga, ekonomiska, driftsäkra och som på ett säkert sätt kan hantera snabba belastningsförändringar.

I4 Lagringstekniker och dess anslutning till Elsystemet

Skapa kunskap och utveckla lagringstekniker såsom batterier, svänghjul, pumpkraftverk, komprimerad gas och dess anslutning till nätet.

I5 Utveckla material som kan leda till ny isolation och nya kontakter som resulterar i mer högpresterande komponenter

Nanokompositisolationsmaterial, cellulosabaserade isoleringsmaterial samt tunnfilmsbaserade kontakter är några exempel.

Kompetensmål

K1 Säkerställa Sveriges behov av elkraftskompetens genom att rekrytera upp till 30 doktorander/postdoktorer till centret för att där ägna sig åt elindustrisponsrade forskningsprojekt

K2 Integrera centrets doktorandprojekt i KIC InnoEnergys innovationsprojekt så att doktoranderna kan delta i dessa projekt

K3 Inom forskarutbildningen ska doktoranderna via KIC InnoEnergy tillgodogöra sig erfarenhet av 3-6 månaders forskning i ett annat europeiskt land.

K4 Erbjuda SweGRIDS’ forskarstuderande att inom ramen för KIC InnoEnergy få utbildning i företagande och företagsledning.


 

Framgångskriterier

Tekniska

 • Påbörja minst tio tvärvetenskapliga forskningsprojekt per år inom material, mekanik, elektromagnetism, kemi, IKT eller kraftsystem som är energirelevanta och där grupper från en eller flera discipliner sammanförs från såväl universiteten som industrin.

 • Utveckla sammanlagt minst två ’proof of concept’ i laboratoriet inom två år med tanke på nya koncept inom kraftkomponenter, kraftsystemstyrning och energilagring. Därefter förväntas nivån bli ett nytt per år.

 • Ge ut minst en vetenskaplig publikation per år från varje forskarstuderade i tidskrifter samt vid ansedda internationella konferenser som ett tecken på forskningens nyhetsvärde och kvalitet.

Utvecklingsrelaterade

 • Inom två år, ta fram minst två nya kurser inom elenergiteknik och energilagring för såväl universitet som industrin som bygger på ny kunskap som skapats inom olika forskningsprojekt.

 • Inom två år skall 20-30 forskarstuderande ha börjat inom SweGRIDS. Därefter tillkommer 12-15 nya forskarstuderande per år.

 • Examinera mellan 12 och 15 doktorander inom smarta elnät och energilagring inom de första fem åren och mellan 12 och 15 per år därefter.

Nätverk/organisation

 • Ge möjlighet till framgångsrika studenter och postdoktorer att röra sig över gränserna mellan olika forskningscentra hos KIC InnoEnergys olika samarbetspartners. Minst 5 inkommande och 5 utgående inom 2 år.

 • Leverera forskningsresultat från SweGRIDS till KIC InnoEnergy så att minst en patentansökning per år kan lämnas in och/eller minst en identifierbar produkt- och serviceförbättring kan göras per år från och med år 3. Till 2013 skall patenterbara idéer vara identifierade.

Tillhör: SweGRIDS
Senast ändrad: 2012-08-27