Kapacitet på motorväg - nytt verktyg sparar miljoner

Tack vare verktyget CALMAR kan Trafikverket analysera motorvägssträckor och används bland annat i arbetet med Norra länken. Per Strömgren berättar om sin avhandling i ämnet Transportteknik och logistik.

Vad handlar avhandlingen om?

Avhandlingen handlar primärt om kapacitet på motorväg. Modeller har tagits fram för olika delar av vägen, exempelvis påfartsramper och växlingssträckor. Ett verktyg har tagits fram för att kunna analysera motorvägssträckor. Detta verktyg, CALMAR, har använts för analys vid bl.a. arbetet med att färdigställa Norra länken, Trafikplats Högskolan i Huddinge, trimningsåtgärder på Essingeleden och vägarbeten på E6 i Göteborg. Dessutom har Sveriges mikrosimuleringsmodell för landsbygdsväg, RuTSim, försetts med en korsningsmodell utfört inom mitt avhandlingsarbete. En helt ny typ av modell för korsningar med ”flare”, standardutformningen för Svenska korsningar har implementerats, kalibrerats och validerats.

Varför blev du intresserad av ämnet?

När jag startade min doktorandutbildning hade jag arbetat på Vägverket (numera Trafikverket) i ca 5 år och mina mentorer där entusiasmerade mycket vilket gjorde att jag ville vidareutbilda mig inom området trafikteknik, vägutformning och kapacitetsanalys. 

Vilka är de viktigaste resultaten?

De viktigaste resultaten är de modeller för kapacitetsberäkning som har blivit implementerade i Trafikverkets kapacitetsmanual samt det utvecklade verktyget som nu används för att göra konsekvensanalyser av olika utformningar/trimningsåtgärder på våra mer högtrafikerade motorvägar. Detta verktyg, CALMAR, har använts för analys vid bl.a. arbetet med att färdigställa Norra länken, Trafikplats Högskolan i Huddinge, trimningsåtgärder på Essingeleden och vägarbeten på E6 i Göteborg etc. Genom att den optimering som utförs ger det enorma samhällsekonomiska besparingar, som exempel kan nämnas arbetena vid Norra länken i Stockholm, där implementeringen av resultaten från CALMAR har sparat in över 100 miljoner kronor.

Var det något som överraskade dig?

Det som överraskar  mig är den pragmatism och rena gissningar som görs utan att analysera eventuella effekter vid väldigt stora förändringar på platser i våra mest belastade trafikleder i Sverige.

Vem har nytta av dina resultat?

Resultaten används redan nu av  beslutsfattare i stat och kommun.

Vad ska du göra nu?

Nu arbetar jag som seniorkonsult på Movea Trafikkonsult AB, där jag dessutom nyligen har blivit VD.

Per Strömgren disputerade våren 2016 med avhandlingen Modelling of Traffic Performance for Swedish Roads and Motorways.

Till sidans topp