Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Accessibility to bank branches and entrepreneurial dynamics

New firm formation and capital structure of SMEs in Sweden amidst a changing banking landscape

Tid: Må 2021-12-20 kl 10.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/65004680159

Språk: Engelska

Ämnesområde: Företagsekonomi

Respondent: Cynthia Sin Tian Ho , Fastighetsföretagande och finansiella system

Opponent: Professor Jonas Gabrielsson, Halmstad University

Handledare: Professor Björn Berggren, Fastighetsföretagande och finansiella system

Exportera till kalender

QC 211125

Abstract

Syftet med denna avhandling är att skapa en bättre förståelse för effekterna av den förändrade tillgängligheten till bankkontor på frekvensen av nystartade företag och kapitalstrukturen i små och medelstora företag i Sverige. I denna avhandling mäts tillgängligheten till bankkontor med två variabler som viktas av två olika typer av populationer—arbetskraftsbefolkning respektive populationen av företag. Genom att vikta avståndet med befolkningen tas hänsyn till tillgängligheten till bankkontor för befolkningens fördelning inom kommunen. Dessutom ingår rumsliga effekter i modellerna i kapitel 2, 3 och 4 för att analysera möjligheten att företagare i en kommun kan resa för att få tillgång till finansiella tjänster från banker i grannkommuner. Analysen i kapitel 2 ger inga bevis för att sambandet mellan avståndet till banker och frekvensen av nystartade företag är rumsligt varierande, vilket innebär att tillgängligheten till bankkontor har ett negativt samband med nystartsfrekvensen, oavsett lokalisering. Resultaten i kapitel 3 tyder på att en ökning av det vägda medelavståndet till närmaste bankkontor påverkar nystartsfrekvensen negativt. Vidare visar resultaten i kapitel 4 också på att effekterna av tillgängligheten till bankkontoren viktad av arbetskraftsbefolkningen har en negativ påverkan på nystartsfrekvensen av företag inom sektorn 'utbildning och hälsa', medan effekterna av tillgängligheten till bankkontorens viktad av populationen av företag har en negativ påverkan på nystartsfrekvensen inom kapitalintensiva sektorer såsom tillverkningssektorn, transporter och kommunikationer, samt utbildning och hälsa. Det sista kapitlet fokuserar på hur tillgängligheten till bankkontor påverkar små och medelstora företags kapitalstruktur. Resultaten visar att en ökning av avståndet till bankkontoren har en signifikant negativ inverkan på de små och medelstora företagens totala och kortsiktiga skuldsättning. Resultatet av denna avhandling är relevant för olika intressenter som politiska beslutsfattare när det gäller att göra finansiering mer tillgänglig för nuvarande och blivande entreprenörer. Till exempel genom statliga lån, garantier och bidrag, särskilt i landsbygden som är sårbara för en minskad banknärvaro. Den befintliga infrastrukturen i kommunen som exempelvis livsmedelshandeln kan också hjälpa till att ta över vissa tjänster som det stängda bankkontoret brukade tillhandahålla så som kontantinsättning och kortfristiga lån. 

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-305224