Till innehåll på sidan

Bank branches and Entrepreneurship

Tid: Ti 2019-10-15 kl 10.00

Plats: Bora Bora, Teknikringen 10B, Stockholm (English)

Ämnesområde: Företagsekonomi

Licentiand: Cynthia Sin Tian Ho , Bank och finans

Granskare: Associate Professor Mikaela Backman, Jönköping International Business School

Huvudhandledare: Professor Björn Berggren, Bank och finans

Exportera till kalender

Abstract

Syftet med denna avhandling är att analysera hur nedläggningen av bankkontorpåverkar frekvensen av nystartade företag och undersöker sambandet mellannystartsfrekvens och avståndet till närmaste bankkontor i Sveriges 290 kommuner.I avhandlingens första artikel studeras effekten av kontorsnedläggelse genom enrumslig ekonometrisk analys och rumsliga panel modeller. Resultaten visar att enökning av avståndet till närmaste bankkontor har en negativ påverkan pånyföretagandet. Vidare ger analysen vid handen att spatiala effekter bör inkluderasi analysen då det förekommer spill-over effekter från närliggande kommuner. Iavhandlingens andra artikel undersöks hur frekvensen av nystartade företag iSveriges 290 kommuner påverkas av ett antal olika faktorer, med hjälp av engeografiskt viktad regressionsmodell. Analysen visar att antalet befintliga företag,humankapital, näringslivets diversifiering, samt andelen invandrare, har ett positivtsamband med nystartsfrekvensen. Däremot finns det ett negativt samband mellannystartsfrekvens och avståndet till närmaste bankkontor, storleken bland debefintliga företagen, arbetslöshet och näringslivets specialisering. En multivariatklusteranalys har också genomförts där kommunerna fördelats över kluster medliknande egenskaper, där de ingående kommunerna har liknande förutsättningaroch strukturer.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-259725