Till innehåll på sidan

Changing Customary Land Tenure Regimes in Tanzania

The case of women's land rights in matrilineal and patrilineal communities

Tid: To 2022-10-13 kl 10.00

Plats: DMTC Building, Ardhi University, Dar es Saalam, Tanzania (Tanzania time: 11:00 am), Dar es Salaam

Videolänk: https://us02web.zoom.us/j/86906287289?pwd=TktMeEwzempEZElUL3VuU2tQMVY1dz09

Språk: Engelska

Ämnesområde: Fastigheter och byggande

Respondent: Jenesta Urassa , Fastighetsvetenskap, Ardhi University, Tanzania

Opponent: Associate Professor Faustin Maganga, St John's University of Tanzania

Handledare: Docent Jenny Paulsson, Fastighetsvetenskap; Professor John Lupala, Ardhi University, Tanzania; Peter Ekbäck, Fastighetsvetenskap

Exportera till kalender

QC 20220919

Abstract

Traditionell sedvanerätt till mark är ett dominerande system i agrara samhällen och i Afrikai allmänhet, som utvecklas från kollektiva till individuella system som svar påsocioekonomiska frågor. Olika studier har uppmärksammat ekonomiska incitament för attskifta från traditionell sedvanerätt till privat äganderätt samtidigt som man ignorerar desociala konsekvenserna av sådana förändringar. I Tanzania, medan framsteg har gjorts föratt stärka äganderätten till mark genom lagstiftning, har vissa medlemmar av samhället,särskilt kvinnor, förlorat sina markrättigheter. Syftet med denna studie är att undersöka deförändrade systemen för traditionell sedvanerätt till mark från kollektiva till privata medfokus på befintliga riktlinjer och lagar som skyddar äganderätt till mark, förändringar isociala relationer som bestämmer traditionell sedvanerätt till mark i matrilinjära ochpatrilinjära samhällen. En tvärsnittsstudie genomfördes, där dokumentstudier, intervjueroch fokusgruppsdiskussioner användes för att samla in data.

Studiens resultat indikerade att kulturell blandning har påverkat formerna förmarköverlåtelser, där sociala relationer i matrilinjära och patrilinjära samhällen ochkvinnors anknytning till mark har påverkats. Blandäktenskap bidrar till förlust aväganderätt till mark vid skilsmässa eller makes dödsfall, särskilt i ett matrilinjärt samhälle.Låga utbildnings- och inkomstnivåer hindrar kvinnor från att konkurrera påfastighetsmarknaden. Gemensam äganderätt gör det möjligt för kvinnor att vara delaktigai att fatta beslut om markanvändning i hushållen och att göra anspråk på markrättigheterom de är änkor. Å andra sidan finns det en uppfattning om att ett gemensamt ägande integaranterar ett positivt resultat för vissa kvinnor, på grund av fortsatt intrång i kvinnorsmarkrättigheter.

Studien visade att även om det finns fastighetsrättslig lagstiftning var den störstautmaningen att känna till deras tillämplighet. Marktvister kvarstod bland dem som användemarken, främst till följd av intrång i markrättigheter. Trots att mekanismer för tvistlösningsom tillåter personer att framföra sina markrelaterade anspråk fanns, berodde de uppnåddalösningarna i stor utsträckning på parternas kunskap om förekomsten av prövning avmarkrelaterade ärenden. Studien rekommenderar en översyn av riktlinjer och program,samarbete med icke-statliga organisationer (NGO), kvinnors egenmakt och ett programsom syftar till att förändra samhällsattityder.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-318144