Till innehåll på sidan

Continuous Preventive Bridge Maintenance

Effect of High Pressure Washing on Concrete Bridges

Tid: On 2022-06-08 kl 13.00

Plats: M108, Brinellvägen 23, Campus, videolänk

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/62323749048

Språk: Svenska

Ämnesområde: Byggvetenskap, Betongbyggnad

Licentiand: Louise Andersson , Betongbyggnad, RISE AB

Granskare: Docent Ylva Edwards,

Huvudhandledare: Professor Johan Silfwerbrand, Betongbyggnad; Tekn. Dr Anders Selander, Cementa

Exportera till kalender

QC 20220509

Abstract

I Sverige, som i många andra länder, anses förebyggande underhåll avkonstruktioner och broar vara viktigt. Det har flera fördelar, som att förlängalivslängden eller bruksskedet, minska behovet av reparationer och förhoppningsvisminska kostnader och miljöpåverkan.

En stor del av Sveriges brobestånd börjar bli relativt gammalt. Det gör attförebyggande underhåll får mer uppmärksamhet och ges större vikt. Idén att mindreåtgärder kan förbättra och/eller förlänga standarden på bron och förskjuta behovetav reparationer eller förebygga skador med en minskning i livscykelkostnader ärgenerellt i ägarens intresse. En typ av förebyggande underhåll är den årligatvättningen av broar. Tydliga positiva effekter kan ses på fogar, dränering samt bronsvisuella intryck men en viktig fråga är hur tvättningen påverkar kloridinträngning från huvudsakligen tösalter i armerad betong. Hypotesen är att högtryckstvätt tarbort föroreningar på ytan, vilket på lång sikt minskar kloridmängden i betongen. Den praktiska erfarenheten ska ha varit positiv i Sverige, men ingen forskning har utförtspå vilken effekt högtryckstvättning har på kloridinträngningen i en bro av betong.

En studie om det förebyggande brounderhållet hos Trafikverket och kommuner harutförts med hjälp av Trafikverkets och föregångarna Vägverkets dokument, annanlitteratur, en enkät till kommuner samt medverkan och observationer av detpraktiska vid utförandeentreprenaders årliga utförande av underhållet. Fält- ochlaboratorieprover för undersökning av tvättningens effekt på kloridinträngningenhar utförts. En fältstation på en kantbalk på en bro har installerats och följts undertre års exponering, med vinterklimat, vinterunderhåll samt årlig tvättning i juni. Enaccelererad provningsmetod har utvecklats för att simulera den årliga exponeringenoch undersöka effekterna av högtryckstvättning i en långtidssimulering på baranågra veckor.

Ur praktisk synvinkel verkar brounderhåll vara ganska likt i Sverige och andraländer. Dock verkar beskrivningar och tillgängliga ekonomiska medel för underhålloch reparation visa större skillnader, vilket kan ha en stor påverkan på broarnasskadestatus. För fältstationen, är resultatet efter ett års exponering inte speciellttydligt förutom den förväntade skillnaden mellan de två undersökta betongtyperna(en äldre och en modern, mer beständig kvalitet). För år två syns en mindre skillnadmellan tvättade och otvättade prover. Skillnaden kan inte observeras i resultaten förår tre dock. Orsaken till detta måste undersökas vidare. Detta görs genom dekontinuerliga provningarna som fortsätter.

Den accelererade provningsmetoden har utvecklats och kontinuerligt förbättrats.Formen och nivån på kloridinträngningen kan anses rimliga och jämförbara (påformen) med fältprover. Dock finns det ett behov av att undersöka påverkan avnaturligt regn vilket kanske har samma eller större effekt på att späda utkloridmängden som att högtryckstvätta ytorna en gång per år. Andra aspekterbehöver också undersökas, till exempel när och hur ofta underhållet ska utföras. Ettförsta steg att möjliggöra det har avslutats med utvecklingen av den accelereradeprovningsmetoden.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-311877