Till innehåll på sidan

Digitalization, sustainability, and ecosystems

An application of social network analysis to the real estate sector

Tid: To 2022-03-24 kl 13.00

Plats: Kollegiesalen Brinellvägen 8, Campus, registration for or physical participation -

Videolänk: https://www.kth.se/form/disputation-olli-vigren

Språk: Engelska

Ämnesområde: Företagsekonomi

Respondent: Olli Vigren , Fastighetsföretagande och finansiella system

Opponent: Professor Paavo Ritala, LUT University, Lappeenranta, Finland

Handledare: Professor Kent Eriksson, Fastighetsföretagande och finansiella system

Exportera till kalender

QC 20220302

Abstract

Samhällen har idag ökande ekonomiska, sociala och miljömässiga behov av sina byggda miljöer. Den byggda miljöns prestanda beror till stor del på stadsutveckling, där den digitala teknikens roll är ett mångårigt forskningsämne. Den befintliga litteraturen har dock fokuserat mindre på de organisatoriska förmågor, såsom absorptiv kapacitet, som behövs för att ta i bruk ny teknik och organisatorisk förändring. Förmågan hos fastighetsägare, som är viktiga beslutsfattare under hela den bebyggda miljöns livscykel, har också, överraskande nog, försummats. 

Syftet med denna doktorsavhandling är att öka förståelsen för digitalisering och hållbarhet i den byggda miljön. För detta ändamål presenterar denna avhandling resultaten av en empirisk studie av fastighetsägares, teknikleverantörers och branschorganisationers förmåga i ett affärsekosystem inom den svenska fastighetssektorn. Resultaten visar att fastighetsaktörer har utvecklat nya organisatoriska förmågor relaterade till digitalisering och inom samarbeten inom affärsekosystemet överlag. Till exempel har fastighetsägare investerat i forskning och utveckling -labb och affärsutvecklingsfunktioner som är atypiska inom sektorn. Dessa nya förmågor kan bidra till digitalisering och hållbarhet inom den byggda miljösektorn bredare. Ändå kvarstår många strukturella frågor som är karakteristiska för en fragmenterad sektor. 

Dessutom bidrar denna doktorsavhandling till ekosystemteorin och dess metodik och till forskningsmetodik för byggd miljö. Litteraturen om användningen av sociala nätverksanalysmetoder inom ekosystem- och byggmiljöforskning granskas, med slutsatsen att sociala nätverksanalysmetoder har stor forskningspotential trots att de sällan används. Vidare genomförs formell begreppsanalys av ekosystemkoncept, och ett metodiskt ramverk för att förstå ekosystem som flernivåstrukturer som består av flöden mellan ekosystemaktörer och emergenta systemnivåegenskaper presenteras. Införandet av nya teorier och metoder i den byggda miljölitteraturen är viktigt, eftersom digitalisering och hållbarhet överskrider traditionella organisatoriska och tekniska gränser. 

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-309392