Till innehåll på sidan

Implementing resource recovery from urban organic waste in low- and middle-income countries

Tools to support planners and policy makers

Tid: On 2022-05-11 kl 13.30

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/66729067199

Språk: Engelska

Ämnesområde: Planering och beslutsanalys, Strategier för hållbar utveckling

Respondent: Daniel Ddiba , Hållbarhet, utvärdering och styrning, Stockholm Environment Institute

Opponent: Professor Elizabeth Tilley, Global Health Engineering, Department of Mechanical and Process Engineering, ETH Zürich

Handledare: Docent Elisabeth Ekener, Hållbarhet, utvärdering och styrning; Professor Göran Finnveden, Hållbarhet, utvärdering och styrning, Hållbarhet och miljöteknik; PhD Sarah Dickin, Stockholm Environment Institute

Exportera till kalender

QC 2022-04-19

Abstract

Det finns en ökad medvetenhet globalt om vikten av att genom resursåtervinning tillämpa principerna för cirkulär ekonomi vid hantering av organiska avfallsströmmar. Detta är särskilt relevant i urbana områden i låg- och medelinkomstländer, som väntas stå för en betydande del av befolkningstillväxten de närmaste decennierna. Införande av cirkulära sanitets- och avfallssystem kan leda till förbättringar och utbyggnad av nödvändig infrastruktur och kan bidra till städernas försörjning av vatten, energi och livsmedel.

Denna avhandling syftar till att bidra med ny kunskap, metoder och verktyg som kan tillämpas och därmed ge beslutsstöd vid planering och införande av kretsloppsbaserade processer för organiska avfallsströmmar. Forskningsfrågorna i avhandlingen fokuserar på tre aspekter av resursåtervinning från organiska avfallsströmmar; (1) beslutsstödjande verktyg som ger en uppskattning av hur stort det potentiella bidraget till en cirkulär ekonomi är, (2) hur olika omständigheter när det gäller styrning och förvaltning underlättar eller försvårar ett införande, och (3) hållbarhetskonsekvenser av införandet. En kombination av metoder och metodiker har använts: litteraturöversikter, semistrukturerade intervjuer, fältobservationer, workshops, kvantitativ modellering, diagnostisk styrningsbedömning, scenarier samt kvantitativ och kvalitativ hållbarhetsbedömning. Vidare har tre fallstudier genomförts inom ramen för avhandlingen: i Chía (Colombia), Kampala (Uganda) och Naivasha (Kenya).

Resultaten visar att en mängd olika återvinningsprodukter, däribland biogas, kompost och fluglarver, kan skapas från urbana avfallsströmmar. Därutöver innehåller resultaten en sammanställning av tillgängliga beslutsstödjande verktyg för att hantera olika aspekter av resursåtervinning i sanitetssystem. Från fallstudierna i Naivasha och Chía framstår förekomsten av initiativ från entreprenörer, tillgängliga plattformar för samarbete mellan relevanta lokala intressenter samt de relativt överkomliga priserna för resursåtervinningsprodukter som positiva faktorer för en kretsloppsinriktad avfallsförvaltning. Å andra sidan var systemen för uppföljning och utvärdering otillräckliga, och detta tillsammans med bristen på tillgänglig information och transparens var några av de faktorer som ansågs begränsa möjligheterna med en kretsloppsinriktad avfallsförvaltning. Genom ett hållbarhetsramverk som utvecklades och tillämpades i fallstudien i Naivasha identifierar avhandlingen de betydande miljövinster som kan göras genom resursåtervinning, såväl som potentiella negativa sociala effekter som bör beaktas av lokala aktörer. I vilken utsträckning olika beslutsstödjande verktyg beaktar hållbarhetskonsekvenserna av resursåtervinning från sanitetssystem diskuteras också.

Insikterna kring viktiga aspekter av resursåtervinning från fallstudierna, samt verktygen och ramverken som utvecklats genom denna forskning, kan tillämpas både inom policyutveckling och rent praktiskt vid införande av resursåtervinning från organiska avfallsflöden. Detta är särskilt relevant i urbana områden i låg- och medelinkomstländer där beslutsfattare och planerare vill utforska potentialen för resursåtervinning från organiska avfallsströmmar, utvärdera förvaltningskapaciteten och bedöma hållbarhetskonsekvenserna av mer kretsloppsinriktade sanitets- och avfallssystem.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-310924