Till innehåll på sidan

Nutrient Recovery as an Added Benefit to Harvests of Photosynthetic Marine Biomass

Tid: Må 2019-10-28 kl 14.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26, Stockholm (English)

Ämnesområde: Industriell ekologi

Respondent: Joseph Pechsiri , Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

Opponent: Professor Angela Wulff, Göteborg University

Handledare: Associate Professor Fredrik Gröndahl, Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; Associate Professor Maria Malmström, Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

Exportera till kalender

Abstract

Som ett resultat av en ökande miljöbelastning från antropogenaktivitet och knapphet på resurser, så har intresset för utveckling av lösningar medfotosyntetisk marin biomassa också ökat i både akademi och industri. Produktion ochskörd av fotosyntetisk marin biomassa i medelstor till stor skala har praktiserats för attuppnå många tjänster, inklusive förbättring av turistnäringar, produktion avbiodrivmedel och livsmedels- och foderproduktion. Men få studier har utvärderatpotentialen för näringsåtervinning som en extra fördel för de nämnda tjänsterna och denpotentiella miljöbelastningen för sådana lösningar ur ett holistiskt systemperspektiv.Denna avhandling försökte därför fastställa näringsåtervinningspotentialen för skörd avfotosyntetisk marin biomassa på industriell skala, samtidigt som miljöbelastningenbedömdes ur ett systemperspektiv. Tekniker som involverar livscykelinventering ochanalys, input-output-analys, tillväxtmodellering och experiment, energianalys ochutvärdering av växthusgasutsläpp ur ett livscykelperspektiv användes för att bedömaden potentiella miljöbelastningen för storskalig skörd av fotosyntetisk marin biomassa.I denna studie användes fem verkliga fallstudier av fem olika fotosyntetiska marinaarter som kan producerar biomassa på olika geografiska platser över hela världen. Varjefall bedömdes för att bestämma potentialen för att återvinna näringsämnen samtidigtsom den potentiella miljöbelastningen utvärderades ur ett energi- ochväxthusgasperspektiv. Varje fall innehåller unika specifika detaljer och därför användesmetoder som var specifika för varje fallstudie. Resultaten visade att potentialen föråterhämtning av näringsämnen fanns i de flesta fall med undantag för ett fall. Fall somutvärderades för deras potentiella miljöbelastningar visade att storskalig skörd avfotosyntetisk marin biomassa är resurskrävande oavsett art men visade blandaderesultat ur energiperspektiv. De viktigaste resultaten från denna avhandling var att a)potentialen för näringsåtervinning uppskattades i både storskalig odling och storskaligvild skörd av fotosyntetisk marin biomassa, b) möjligheten för industriell skörd avfotosyntetisk marin biomassa hittades för både storskalig odling och vild skörd avbiomassa, och c) skalan är en viktig faktor för att utvärdera miljöprestanda förfotosyntetiska marina system för biomassaproduktion.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-261367