Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Probabilistic time estimation in tunnel projects

Tid: Fr 2021-11-26 kl 13.00

Plats: B2, Brinellvägen 23, KTH Campus, Kontaktperson johan.spross@byv.kth.se. Fjärrdeltagande / Remote participation https://kth-se.zoom.us/j/64445321895, Stockholm

Språk: Engelska

Ämnesområde: Byggvetenskap, Jord- och bergmekanik

Licentiand: Mohammad Mohammadi , Jord- och bergmekanik

Granskare: Adjunct Professor Lars-Olof Dahlström, Luleå tekniska universitet

Huvudhandledare: Docent Johan Spross, Jord- och bergmekanik; Docent Fredrik Johansson, Jord- och bergmekanik; Professor Larsson Stefan, Jord- och bergmekanik; Professor Anna Kadefors, Ledning och organisering i byggande och förvaltning

Exportera till kalender

Abstract

Transportinfrastrukturprojekt, inklusive tunnelbyggnad, lider ofta avförseningar och ökade kostnader. En litteraturgenomgång visar atteffekten av osäkerhet inte har beaktats när man försöker förklara orsakentill förseningar och kostnadsökningar, vilket betyder att osäkerheten omgeotekniska förhållanden mycket väl kan spela en stor roll. För att hanteradenna osäkerhet när man bedömer tid och kostnad för tunnelprojekt kansannolikhetsbaserade metoder användas.I denna licentiatuppsats förbättrades den sannolikhetsbaserade modellför tid och kostnadsskattning i tunnelprojekt som tidigare utvecklats påKTH (Isaksson och Stille, 2005, Rock Mech. Rock Eng., 38, 373-398). Denviktigaste förbättringen var att dela upp produktionsaktiviteterna idelaktiviteter, för vilka man sedan enklare kan bedöma tidsåtgång (ellerkostnader). Dessutom beskrivs exceptionella förseningar och längden påmodellens geotekniska zoner nu med stokastiska variabler istället för meddeterministiska värden. Modellen är flexibel nog att kunna användas förtids- och kostnadsskattning av alla typer av tunnelprojekt ochkonstruktionsmetoder i olika geologiska miljöer.Den förbättrade versionen av modellen använder tre typer avindataparametrar: sannolikheter för förekomster av olika geologiskatillstånd och identifierade oönskade händelser; produktionsinsats fördelaktiviteter (d.v.s. den tid som används för att utföra delaktiviteten permeter tunnel); samt försening som orsakas av oönskade händelser.Uppsatsen diskuterar även de viktigaste aspekterna vid modellering avosäkerheten i produktionsinsatsen för delaktiviteter.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-304245