Till innehåll på sidan

Public transport demand and supply management under uneven passenger distributions

Tid: Må 2022-06-13 kl 14.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/68428741605

Språk: Engelska

Ämnesområde: Transportvetenskap, Transportsystem

Respondent: Soumela Peftitsi , Transportplanering

Opponent: Professor Achille Fonzone,

Handledare: Associate Professor Erik Jenelius, Transportplanering; PhD Oded Cats, Transportplanering

Exportera till kalender

QC220511

Abstract

Trängsel i kollektivtrafiksystem på grund av ökad mobilitet har blivit ett stort problem för kollektivtrafikoperatörer. Överfulla stationer och fordon ger upphov till restidsvariation och större upplevt obehag för passagerarna. Ojämn fördelning av passagerarbelastning mellan linjer, stationer eller mellan olika vagnar i ett flervagnsfordon leder till ett ineffektivt utnyttjande av kapaciteten och förstärker de negativa effekterna av trängsel.

För detta ändamål finns det ett behov av att förstå passagerarnas resebeteende och orsakerna till den obalanserade passagerarfördelningen samt förbättra kapacitetsutnyttjandet och passagerarnas reseupplevelse genom strategier för efterfråge- och utbudshantering.

Datadriven analys har genomförts i Artikel I för att studera den ojämna fördelningen av passagerare mellan olika vagnar i flervagnsfordon och undersöka faktorerna bakom passagerarnas påstigningsval. Avhandlingen visar effekten av trängsel i fordon och på perronger samt av stationsdesign på passagerarnas påstigningsval i en fallstudie av tunnelbanenätet i Stockholm. Under trånga förhållandet har passagerare visat sig att välja en mindre trång vagn.

Förståelsen av passagerarnas påstigningbeteende används som grund för att föreslå strategier som syftar till att förbättra kapacitetsutnyttjandet och passagerarnas reseupplevelse. En befintlig simuleringsmodell för linjebunden kollektivtrafik utökas i Artikel II för att fånga effekterna av den ojämna passagerarfördelningen på reseupplevelsen. Denna modell används som ett verktyg för att bedöma efterfråge- och utbudshanteringsstrategier i fallstudier för tunnelbanenätet i Stockholm.

Förbättrat kapacitetsutnyttjande kan uppnås genom system för realtidsinformation om trängsel som ett sätt att styra passagerarnas resval. Passagerarnas reaktion på trängselinformation om tågvagnar modelleras i Artikel III. Effekten av trängselinformation på passagerarnas val och upplevt obehag utvärderas, med hänsyn till olika system för tillhandahållande och olika typer av information. Artikel III visar att trängselinformation förbättrar passagerarnas reseupplevelse till följd av det förbättrade fordonskapacitetsutnyttjandet.

Slutligen utvärderas skip-stop i Artikel IV som en strategi för att hantera utbudet av kollektivtrafik i situationer med ojämn passagerarfördelning mellan stationer. Detta syftar till att snabba upp trafiken, öka systemkapaciteten och förbättra reseupplevelsen. En beslutsregel formuleras för att bestämma stoppmönstret och avhandlingen undersöker om denna regel kan ersätta simuleringsmodellerna. Resultaten visar att denna policy kan förbättra passagerarnas reseupplevelse men endast under vissa förutsättningar i förhållande till passagerarfördelningen vid stationerna längs linjen.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-311982