Till innehåll på sidan

Timetable Analysis based on Social Cost and Simulation

Tid: To 2022-06-09 kl 10.15

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/65106856604

Språk: Engelska

Ämnesområde: Transportvetenskap, Transportsystem

Respondent: Jennifer Warg , Transportplanering

Opponent: Professor Paola Pellegrini, Université Gustave Eiffel

Handledare: Docent Markus Bohlin, Transportplanering; Docent Oskar Fröidh, Järnvägsgruppen, JVG, Transportplanering; PhD Carl-William Palmqvist, Transportplanering, Lunds tekniska högskola

Exportera till kalender

QC220511

Abstract

Tidtabellen är av stort värde för järnvägstrafiken. Utformningen påverkarj ärnvägsdriften – och därmed operatörer, passagerare och fraktkunder. Det finns varken en gemensam internationell praxis för kapacitetstilldelning eller någon allmängiltig algoritm för att utforma och utvärdera ändringar i tidtabellen. Särskilt utmanande är samordningen av heterogen trafik som konkurrerar om spårkapacitet.

Syftet med avhandlingen är att förbättra effektiviteten och transparensen ik apacitetstilldelningen med hjälp av nya metoder för att uppskatta och utvärdera ändringar i tidtabellen.

Fastän en integrering av kapacitetsanalys och samhällsekonomisk utvärdering ärfördelaktig, kopplas dessa två metoder nästan aldrig ihop. Därför föreslås två typer av modeller i den här avhandlingen: Den första kombinerar kapacitetsvariabler och sociala kostnader för att presentera ett tågläges eller en tidtabells godhet i form av prestandaindex som beskriver upplevda restider för resenärerna. För befintliga tidtabeller ger historiska förseningsdata information om hur tidtabellen presterar i drift. För strategier rekommenderas kombinerad tidtabellsanalys och simulering för att ta fram variabler som indata till utvärderingsmodellen. Simulering på mikroskopisk nivå visade sig vara fördelaktig för att estimera operativa data. För att förbättra simuleringarnas precision föreslås en metod för att inkludera godståg somavgår före tidtabell. Simulering med ett makroskopiskt verktyg kan snabba på analysen och förbättra metodens användarvänlighet. Om små modifieringar som exempelvis ändrande avgångstider eller tidstillägg för enstaka tåg är i fokus så som idet här arbetet visas det mikroskopiska verktyget dock vara fördelaktigt.

Den andra modellen behandlar konflikten mellan kommersiella fjärrtåg och subventionerad lokaltrafik i konkurrens om spårkapacitet. Vi föreslår en metod för att beräkna hur samhällsnyttan påverkas när pendeltågstidtabellen måste ändras för att skapa plats åt ett kommersiellt tågläge. Beräkningen av dessa nyttor tar hänsyn till förändringar i pendeltågsresenärernas res-, vänte- och bytestider samt trängsel för samtliga resor i systemet tillsammans med förändringar i driftkostnaderna förpendeltågsoperatören.

Alla metoder har applicerats i fallstudier och kan (med anpassningar) användasför andra linjer för att förbättra processen för fördelning av tidtabeller och stödja konfliktlösning på ett transparent sätt. Att konfigurera modellen på ett lämpligt sättär dock viktig eftersom den kan påverka resultaten avsevärt.

Forskning har genomförts för två svenska stambanor för persontrafik (i en avstudierna inklusive en förlängning på en viktig bana för godstrafik), samt pendeltågsnätet i Stockholm. Fokus i den här avhandlingen är framföralltpersontrafik och särskilt konflikten mellan lång- och kortdistanstrafik.

Förutom de metodologiska bidragen presenterar vi flera praktiska resultat, till exempel visar och utvärderar vi strategier för att förbättra järnvägens robusthet. Redan små ändringar i tidtabellen, som till exempel ändrade avgångstider eller tidstillägg kan ge stora effekter på ett eller fleras tåglägens godhet.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-312092