Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Om upphovsrätt

Bilder, figurer, tabeller, text, film, ljudupptagningar, datorprogram och annat material som är publicerat i tryckt eller digital form är skyddat under upphovsrättslagen. Upphovsrättslagen ger den som skapat ett verk rätt att bestämma hur det får användas. Upphovsrätten uppstår när verket skapas och ingen registrering krävs.

Film om upphovsrätt av Patent- och registreringsverket

Introduktion till upphovsrätt 

Om du vill använda dig av publicerat material behöver du alltså ta reda på om och i så fall hur du får använda och publicera materialet. Det kan finnas licenser och avtal som reglerar hur du får använda dig av materialet. Om ingen licens eller avtal finns behöver du kontakta den som har upphovsrätten och be om lov.

Upphovsrätten har två delar: den ekonomiska rätten och den ideella rätten. Den ekonomiska upphovsrätten varar i 70 år efter upphovspersonens död. För anonyma verk gäller den 70 år efter att verket gjordes tillgängligt.

Den ekonomiska rätten kan överlåtas exempelvis till ett förlag. Det kan däremot inte den ideella rätten.

Den ideella rätten innebär främst att upphovspersonen ska anges som upphovsperson. För denna rätt finns ingen tidsgräns.

Du kan lära dig mer om upphovsrätt hos Patent- och registreringsverket .

Läs mer om att återanvända upphovsrättskyddat material i publikationer.

Att använda upphovsrättsskyddat material

Att läsa eller ta del av andras material regleras inte av upphovsrätten. Om du vill kopiera, sprida eller publicera materialet behöver du ta reda på vad som gäller. I kopiering ingår att ladda ner, spara och skriva ut material.

Spara eller skriva ut för eget bruk

Att ladda ner, spara och skriva ut en begränsad del av material för privat bruk är i regel tillåtet för både tryckt och elektroniskt material. Det är däremot inte tillåtet att göra systematiska eller omfattande utskrifter eller nedladdningar.

Sprida internt på KTH via e-post, Canvas, samt visa på skärm

Biblioteket tillhandahåller både öppet tillgängligt vetenskapligt material (open access) och material som vi äger eller prenumererar på. Det material biblioteket äger eller prenumererar på får generellt delas och spridas inom KTH. Detta kan ske till exempel via e-post, i lärplattformen Canvas eller genom att papperskopior delas ut. Open access-material är i regel fritt att dela och sprida. Bonus Copyright Access-avtalet ger vissa rättigheter att använda och sprida tryckt litteratur och fritt tillgängligt webbmaterial inom undervisningen på KTH (läs mer i avsnittet Bonus Copyright Access-avtalet). De flesta av bibliotekets avtal tillåter också att material visas i undervisning eller på möten, till exempel i en presentation. Visningen kan ske på plats eller digitalt i en sluten krets.

Sprida till andra forskare utanför KTH

Artiklar som är publicerade open access får spridas fritt. Många tidskrifter tillåter också att preprint  eller postprint  görs tillgängliga för alla. Utöver detta kan du ha rättigheter att sprida de artiklar du själv skrivit. En del av bibliotekets avtal tillåter så kallad scholarly sharing, det vill säga att du delar material med andra forskare som du samarbetar med, även om de inte är knutna till KTH. Du får inte göra artikeln tillgänglig till en bred forskargrupp, till exempel på en webbsajt. Du kan se om scholarly sharing är tillåtet i katalogposten i Primo. Om informationen saknas i Primo kan du kontakta biblioteket.

Bonus Copyright Access-avtalet

KTH och de flesta andra svenska lärosäten omfattas av Bonus Copyright Access-avtalet . Avtalet gäller tryckt material och material som är tillgängligt på nätet utan särskilt avtal. Enligt detta avtal får maximalt 15 % eller 15 sidor av ett tryckt eller digitalt verk per student och kalenderhalvår spridas. Om ytterligare några sidor behövs för att till exempel ett kapitel ska bli fullständigt är det tillåtet.

Spridningen får ske via e-post, på lärplattformar eller andra slutna nätverk, i pappersform, eller genom projicering på skärm. Inspelningar där material visas på skärm får inte spridas. Det gäller både filmade föreläsningar och skärminspelningar av online-undervisning. Observera att Bonus Copyright Access-avtalet inte gäller för elektroniskt material som biblioteket har särskilda avtal för.

Särskilda avtal

KTH Bibliotekets avtal med förlag och leverantörer för elektroniska resurser specificerar i regel vilken typ av användning som är tillåten. Om licensvillkoren bryts kan leverantören, tillfälligt eller permanent, stänga av vår åtkomst. Om du vill veta vad som gäller för en specifik resurs leta upp ”Terms of use” eller motsvarande på dess webbplats. I bibliotekets sökverktyg finns ofta licensvillkor i anslutning till länken där du får sammanfattande information av vad som gäller för just den resursen.

Det är normalt tillåtet att

  • Göra ett begränsat antal tryckta eller elektroniska kopior
  • Använda för forskning, undervisning eller privata studier
  • Dela med forskare, personal och studenter på KTH
  • Publicera länkar till specifikt innehåll

Det är normalt inte tillåtet att

  • Göra systematiska eller omfattande utskrifter, kopiering eller nedladdningar
  • Använda för kommersiella ändamål, återpublicera, sprida eller ändra innehåll
  • Dela med andra än forskare, personal och studenter på KTH
  • Publicera innehåll eller artiklar på webbplatser, sändlistor och dylikt

Film

Film skyddas av upphovsrätten. Bonus Copyright Access-avtalet omfattar inte film. För att kunna delas eller visas för en grupp måste filmkopian ha institutionella rättigheter. Du får inte dela eller visa en kopia av en film som är avsedd för privat bruk eller använda ditt privata konto hos en streamingtjänst. Du får visa filmer som har en licens som tillåter detta eller om du fått tillstånd av rättighetsinnehavaren. Det finns ett antal streamingtjänster vars innehåll får visas. Filmer med CC-licenser på Youtube får också visas. Att bädda in en film på en webbsida är tillåtet eftersom det i grunden är en länkning och ingen ny kopia skapas.