Till innehåll på sidan

Forskning vid avdelningen för lantmäteri - fastighetsvetenskap och geodesi

Forskning inom lantmäteriområdet bedrivs inom och i kombination av tre ämnesområden: Fastighetsrätt, Fastighetsteknik och Geodesi.

Forskningen inom fastighetsrätt och fastighetsteknik fokuserar på markanvändning och byggande som är omgärdat av en omfattande lagstiftning som reglerar rättigheter och skyldigheter för staten, kommuner, fastighetsägare, byggherrar, bostadsrättshavare, hyresgäster m.fl. Det är denna lagstiftning som står i fokus för forskningen inom det fastighetsvetenskapliga området. Ofta sker forskningen utifrån ett rättsekonomiskt perspektiv, där det grundläggande problemet är hur lagstiftningen ska kunna förbättras. Som ett inslag i forskningen ingår normalt internationella utblickar och jämförelser.

Inom geodesi bedriver vi framförallt tillämpad forskning inom GNSS-positionering, laserskanning och fysikalisk geodesi, ofta i samarbete med Trafikverket, Lantmäteriet och andra aktörer inom den svenska geodesi-branschen. Forskningsfokus ligger på etablering av geodetisk infrastruktur för byggprojektområden samt utveckling av noggranna metoder för positionering, för stabilitets övervakning av olika strukturer och för insamling av geografiska data.

Exempel på forskningsprojekt:

 • Problem och utmaningar med tredimensionella fastigheter och ägarlägenheter
 • Allmänna villkor vid fastighetsbildning, samhällets styrning av fastighetsindelningen
 • Dialogprocesser och medborgarinflytande vid kommunal detaljplanering
 • Ansvar och finansiering av infrastruktur för bebyggelse
 • Alternativa upplåtelseformer för bostäder
 • Digitalisering av fastighetsbildning, koordinatbestämda gränser
 • Samordning mellan mineral- och miljölagstiftning
 • Datakvalitet och dataansvar inom samhällsbyggandet
 • Geodetiska aspekter av BIM
 • Övervaknings mätningar av Vasaskeppet
 • EU Erasmus projekt
 • Stomnät i luften – projektanpassad geodetisk infrastruktur
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2023-02-13