Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SweGRIDs årliga konferens var digital och betonade en fortsatt digitalisering

Skärm med personer på.
SweGRIDS årliga konferens streamades från en studio och lockade både internationella och svenska deltagare.
Publicerad 2020-12-08

Under årets upplaga av SweGrids Conference samlades representanter från akademi, näringsliv och offentlighet digitalt den 12 november.

Det digitala mötet sändes från en studio och leddes av moderator. Under detta årliga event redovisades såväl pågående forskningsprojekt som gavs en framtidsspaning. Till eventet bjuds även den internationella rådgivargruppen in med ledamöter från USA, Indien, Spanien och Norge. Extern inbjuden gäst var Bo Normark från InnoEnergy som gav en presentation kring batteriets roll i elnätet.

SweGRIDS, Centrum för svenska smarta elnät och lagring, är ett nationellt

kompetenscentrum för forskning och utveckling inom området elkraft, nät och lagring. SweGRIDS har funnits sedan 2011 och drivs med en samfinansiering av en tredjedel var från Energimyndigheten, KTH och Uppsala universitet samt nio industripartners, bland andra Hitachi ABB Power Grids, Svenska kraftnät och Höganäs ( se alla partners ).

Betonade fortsatt digitalisering

Konferensen inleddes av Lina Bertling Tjernberg, vetenskaplig samordnare inom SweGRIDS, som även modererade eftermiddagens diskussioner.

Person på scen.
SweGRIDS årliga konferens modererades av Lina Bertling Tjernberg, vetenskaplig samordnare inom SweGRIDS.

Därefter följde en introduktion av SweGRIDS ordförande Alireza Nami som bland annat betonade bland annat vikten av fler hållbara lösningar för att klara av energiförsörjningen i en värld som växer. Med en allt högre andel förnybara energikällor behövs satsningar på fortsatt digitalisering på en systemnivå, menade han.

Rajeev Thottappillil, föreståndare för SweGRIDS, berättade mer om bakgrunden till kompetenscentret och hur det genomfört cirka 50 forsknings- och utvecklingsprojekt sedan starten 2011. I dag pågår cirka 30 projekt i de flesta fall som doktorand och postdoktorsarbeten. Vilka projekt som genomförs beslutas av SweGRIDS styrgrupp. Forskningsförslag presenteras för styrgruppen enligt en framtagen modell och projekt behöver stöd från en eller flera industriella partners liksom delaktighet i referensgrupper. I dag är ett hundratal forskare associerade till projekt inom SweGRIDS. SweGRIDS fokuserar på fem strategiska områden: smarta kraftnätssystem, digitala verktyg för smarta nät, styrbara och intelligenta kraftkomponenter, elektrisk energilagring och materialutveckling för komponenter till smarta nät.

Förmiddagen avslutades med en presentation av cirka ett trettiotal pågående projekt inom samtliga strategiska områden. Presentationerna var förinspelade och introducerades av moderatorn. Se samtliga presentationerna samlade här (SweGRIDS).

Stark batteriutveckling inom EU

Bo Normark, tematisk ledare och batteriexpert vid Industrial Strategy EIT InnoEnergy gav en insiktsfull presentation av den pågående utvecklingen av batterifabriker i Europa och världen.

Han gav en bakgrund till den europeiska batterialliansen som lanserades inom ramen för InnoEnergy år 2017, och ledde fram till EU:s strategiska handlingsplan för batterier som antogs i maj 2018.

Alliansen förutspådde redan 2017 att år 2020 skulle bli året då elbilarna fick ett brett genomslag. Och betonade behovet av större satsningar på storskaliga batterifabriker i Europa. Alliansen menade också att frånvaron av fabriker var ett hot mot EU:s biltillverkare.

Efter en rekordsnabb utveckling, nya samarbeten och inhämtande av kunskap så finns idag cirka 20 stycken batterifabriker under utveckling i Europa. Även nya gruvor planeras för material som litium, mangan och grafit med målet att bli självförsörjande inom bland annat litium.

Batteriparker i elnäten

Det är inte bara elektrifieringen av transportsektorn som driver utvecklingen utan även planeringen av batteriparker i elnätet, berättade Normark. Något som både kan minska behovet av nya elnät som motverkar en tröghet i elsystemet samt underlätta utbyggnaden av förnybara energikällor.

Sedan år 2017 har forskningen inom området stärkts betydligt inom EU, bland annat i form av forskningsprogrammet Battery 2030 som koordineras av Uppsala universitet.

I dag investeras två-tre gånger så mycket inom batteriutveckling i Europa än i Kina och redan år 2025 beräknas 80 procent av allt litium i världen ha sitt ursprung inom EU, berättade Normark.

Framtida utmaningar

Eftermiddagen rymde även gruppdiskussioner under de fyra teman: Flexible and digitalized power system and market, System operation and reliability, Materials for Smart Grids and Storage, Components and controllability.

Här lyftes vilka kritiska forskningsutmaningar som respektive grupp identifierade och vilka samarbetet som krävs för att övervinna dem, samt vilka nya forskningsprojekt som behöver initieras de kommande fem åren.

Bland utmaningarna fanns den låga tillgången till sällsynta jordartsmetaller, ett behov av större cybersäkerhet, nya säkerhetslösningar för att kunna förutspå underhåll av näten, en översyn av regleringen av energisektorn men även en bättre definition av förnybar energi.

Grupperna var ense om behovet av ett starkare internationellt samarbete, inte minst inom EU, samt en närmare samverkan mellan industri och akademi som kan leda till att fler forskare får plats i industrin.

Bättre nyttjande av sensordata

Även medlemmar ur SweGRIDS internationella rådgivargrupp bidrog genom att bland annat ta upp behovet av nya affärsmodeller för att skapa en större flexibilitet på marknaden, och hur sektorn kan tjäna på ett bättre nyttjande av sensordata för analys med hjälp av maskininlärning och AI.

SweGRIDS konferens avslutades med en orientering från några av centrets industripartners och deras pågående satsningar. Här betonades bland annat utvecklingen som pågår inom satsningar som Coordinet samt digitala handelsplatser för elkapacitet som Switch. Även hur digitaliseringen pågår för fullt samtidigt som det planeras en utbyggnad som bättre kan hantera behovet av en större flexibilitet vid införandet av fler förnybara energikällor.

Här hittar du presentationer från dagen (SweGRIDS).