Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Consolidating concepts of technology education

From rhetoric towards a potential reality

Tid: Ti 2020-06-09 kl 14.00

Plats: zoom link for online defense (English)

Ämnesområde: Teknikvetenskapens lärande och kommunikation

Respondent: Andrew Doyle , Lärande

Opponent: Emeritus Professor Kay Stables, Goldsmiths University of London

Handledare: Docent Lena Gumaelius, Lärande; Niall Seery, Lärande, Athlone Institute of Technology, Athlone, Ireland.; Donal Canty, University of Limerick, Limerick, Ireland.; Eva Hartell, Skolan för industriell teknik och management (ITM)

Exportera till kalender

Abstract

Den här avhandlingen handlar om hur diskursen iteknikundervisning förhåller sig till den undervisning som bedrivs i klassrummet i en internationell kontext. Det är känt sedan tidigare att de mål som återfinns i styrdokument för teknikundervisning till stor del inte uppfylls genom rådande klassrumspraktik. I syfte att förstå bakgrunden till denna diskrepans fokuserar det här arbetet på lärarens roll i teknikundervisningen. Läraren betraktas här som den mellanhand som omvandlar retoriken till undervisningspraktik.

Avhandlingen bygger på fyra forskningsartiklar som använder både teoretiska och empiriska angreppsätt för att undersöka tekniklärarens roll som förmedlare av kunskap i teknikämnet. Artikel I undersöker teknikundervisning i en irländsk kontext genom att analysera tekniklärarnas reflektioner över sin praktik i klassrummet. Studien identifierar flera faktorer som påverkar klassrumspraktiken. Artikel II och III bygger vidare på det resultat som framkom i studie I genom att teoretiskt resonera kring lämpliga metoder för att undersöka teknikämnets klassrumspraktik.

Genom att använda den epistemologiska utgångspunkt för teknikundervisning som speglas i litteraturen, så utformades ett nytt sätt för att använda PCK (Pedagogical Content Knowledge, ett etablerat ramverk som beskriver lärarens kompetens) som förklaringsmodell för att beskriva klassrumspraktik. Artikel IV återvänder i en empirisk studie till tekniklärarnas roll men denna gång med ett transnationellt perspektiv i syfte att arbeta fram en grundläggande teori om lärares mål och syften med teknikundervisning. Studien bygger på intervjuer med lärare från Irland, Sverige och Nya Zealand

Resultatet i denna avhandling bidrar med kunskap på två sätt

För det första, efter att ha identifierat faktorer som stärker tidigare belägg att det finns spänningar mellan målen beskrivna i styrdokumenten och klassrumspraktiken, så togs det fram ett teoretiskt ramverk för forskningsstudier om teknikundervisning. Ramverket utgör en modell som på ett nytt sätt beskriver förhållandet mellan de faktorer som påverkar klassrumsundervisningen. Modellen ger möjligheter att på ett mer omfattande sätt än tidigare studera och förstå klassrumsundervisningen utifrån lärarens perspektiv. För det andra, som ett första steg mot att förstå den rådande undervisningspraktiken presenteras en grundläggande teori kring lärares syften med undervisning i teknik. Denna grundläggande teori erbjuder en sammanhållen modell för att formulera, lyfta fram och tydliggöra syften med att undervisa teknik i den verklighet som råder i klassrummen idag.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-272837