Till innehåll på sidan

Designed from Recycled: Microwave-Assisted Upcycling of Plastic Waste

Tid: On 2021-03-17 kl 10.00

Plats: https://kth-se.zoom.us/meeting/register/u5Msf-mspzwpGtbOkseDmIzWFiQGXxwSsZQm,

Ämnesområde: Fiber- och polymervetenskap

Respondent: Eva Bäckström , Polymerteknologi, KTH

Opponent: Professor Antal Boldizar,

Handledare: Minna Hakkarainen, Fiber- och polymerteknologi, Polymerteknologi, Wallenberg Wood Science Center, Polymerteknologi; Karin Odelius, Polymerteknologi

Abstract

Felaktig hantering av avfall ett angeläget problem. För att nå ett mer hållbart samhälle måste metoder för att hantera material på ett mer cirkulärt sätt utvecklas. Arbetet som presenteras i denna avhandling fokuserade på metodutveckling för återvinning av vanligen använd plast och exempel på användandet av de skapade produkterna i nya materialapplikationer. Metoder har utvecklats för att kemiskt återvinna lågdensitetspolyeten (LDPE), högdensitetspolyeten (HDPE), polyetentereftalat (PET) och en matta av polyamid (PA)/polypropen (PP) genom mikrovågsassisterade reaktioner. En blandning av karboxylsyror framställdes genom mikrovågsassisterad termo-oxidativ återvinning av LDPE och HDPE-avfall med salpetersyra i vattenlösning som reaktionsmedium. Blandningen av dikarboxylsyror från HDPE-avfall användes sedan för att producera mjukgörare med krotonatändgrupper. De syntetiserade mjukgörarna utvärderades sedan för deras mjukgörande förmåga av polylaktid (PLA) genom blandning eller ympning. PLA mjukgjordes också genom inblandning av tereftalamider erhållna från mikrovågsassisterad aminolysis av PET. De båda mjukgörningsmetoderna förbättrade flexibiliteten hos PLA. Tereftalamider med omättnader som ändgrupper framställdes också genom aminolys av PET och användes därefter för att tillverka plastfilmer genom en tiol-enreaktion. En mikrovågsassisterad hydrotermisk process utvecklades för att selektivt hydrolysera PA-delen av en PA/PP-matta till monomeriska produkter samtidigt som PP-delen bevarades relativt intakt. Den opåverkade PPn blandades sedan med obehandlad PP genom extrudering och formpressades till filmer där filmer innehållande 25 vikts% återvunnet PP visade bibehållna termiska och mekaniska egenskaper. Dessa metoder för mikrovågsassisterad kemisk återvinning av plastavfall och användning av de skapade produkterna uppvisar att möjligheter finns för en mer cirkulär hantering av plastavfallet.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-290145