Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Diverse Sounds

Enabling Inclusive Sonic Interaction

Tid: Fr 2020-01-10 kl 14.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, Stockholm (English)

Ämnesområde: Medieteknik Människa-datorinteraktion

Respondent: Emma Frid , Medieteknik och interaktionsdesign, MID, Sound and Music Computing

Opponent: Reader Andrew McPherson, Queen Mary University of London

Handledare: Professor Roberto Bresin, Tal, musik och hörsel, Talöverföring och musikakustik, Medieteknik och interaktionsdesign, MID

Exportera till kalender

Abstract

I denna sammanläggningsavhandling presenteras ett antal artiklar med fokus på mångfald och breddat deltagande inom fältet sonisk interaktionsdesign (engelska: Sonic Interaction Design). Publikationerna behandlar utvecklingen av musikgränssnitt samt en översikt av sådana system. De studier som beskrivs i denna avhandling skiljer sig väsentligt åt sinsemellan men bidrar alla till avhandlingens tes genom att förse läsaren med reflektioner kring hur musikgränssnitt kan utformas för att främja breddat deltagande inom musikskapande. Baserat på dessa studier introducerar jag två begrepp: inkluderande sonisk interaktionsdesign (engelska: inclusive sonic interaction design) och tillgängliga digitala musikinstrument (engelska: Accessible Digital Musical Instruments, ADMIs). Jag definierar även nio egenskaper att ta i beaktning vid design och utvärdering av sådana instrument: uttrycksfullhet, spelbarhet, livslängd, anpassningsbarhet, nöje/välbehag, musik och ljudkvalitet, robusthet, multimodalitet samt kausalitiet. Inspirerad av akustiska musikinstrument föreslår jag att främja ökat deltagande av underrepresenterade grupper (exempelvis personer med syn- eller hörselnedsättningar samt äldre människor) genom att designa digitala musikinstrument i form av multimodala gränssnitt. På så sätt kan instrumenten öppna upp för fler olika interaktionssätt och möjliggöra multisensorisk återkoppling. Det är också viktigt att dessa instrument kan anpassas till respektive användares behov, både när det gäller ljudskapande gester samt ljudande material. Jag drar slutsatsen att forskningsfältet inom datormusik (engelska: computer music) har potential att främja breddat deltagande inom musikskapande. Genom att identifiera de utmaningar som personer i underrepresenterade grupper möter kan vi agera för att skapa en mer inkluderande praktik.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-265159