Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

From Vision to Action- Advancing green qualities in local planning practice

Tid: Fr 2020-09-25 kl 14.00

Plats: https://kth-se.zoom.us/j/61475734112, Anmälan till disputationen öppnar en vecka innan, Stockholm (English)

Ämnesområde: Mark- och vattenteknik

Respondent: Sara Khoshkar , Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Environmental management and assessment research group

Opponent: Associate Professor Fabiano Lemes de Oliveira, Polytechnic University of Milan

Handledare: Professor Berit Balfors, Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; Docent Monica Hammer, Södertörn University; Docent Sara Borgström, Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

Exportera till kalender

Abstract

Biologisk mångfaldoch ekosystemtjänster har påverkats negativt till följd av urbaniseringen. Agenda 2030 framhåller att biologisk mångfald och ekosystemtjänster är viktigaför samtliga hållbarhetsmål och att åtgärder behövs för att vända den negativa trenden. Dessutom har det betonats att lokal fysisk planering spelar en central roll för att möta de globala utmaningarna och uppnå de nationella och internationella hållbarhetsmålen. De beslut som tas kringmarkanvändningsfrågori lokal planering har stor betydelse för biologisk mångfald och tillgängligheten avekosystemtjänsteri städerna. Trots den ökande kunskapen om betydelsen av ekosystemtjänster,är integreringenav ekosystemtjänster i planering och beslutsfattande kring markanvändningfortfarande begränsad. Planeringsverktyget strategisk miljöbedömning (SMB) spelar en viktig roll för att säkerställa att ekosystemtjänster beaktas i planering och relaterade beslutsprocessermen erfarenheter av integrering av ekosystemtjänster i SMB är begränsad.Det övergripande syftet med avhandlingen, är att bidra med kunskap kring och stöd till lokal planeringspraxis för att främja tillämpningen av ekosystemtjänster i planering och beslutsfattande. Metoderna för datainsamling innefattar: litteraturstudier, semistrukturerade intervjuer, fokusgruppintervjuer, workshops och kvalitativ innehållsanalysmed stödav statistisk analys.Den första delenav avhandlingen är inriktad på att identifiera utmaningar, behov och åtgärder föratt integrera ekosystemtjänster i lokal planering.Resultaten bygger på en fallstudiedesign avett urval av kommuner i Stockholms län. Ett resultat frånförsta delenvar bl.a. att frågor kring gröna kvaliteter behöver integreras i strategiska planeringsnivåer för att bidra till en hållbar utveckling i kommunerna. I den andra delenidentifierades åtgärder för implementering av ekosystemtjänster ochtio nyckelfaktorer för att främja integreringen avESTi lokal planering.Studien bygger på en nationell analys av ekosystemtjänster i kommunala översiktsplaner för svenska kommuner som presenteras i artikelII. Analysen visadeatt integreringenav ekosystemtjänster har ökat betydligt i de kommunala översiktsplanerna under de senaste åren. I den sista delenav avhandlingen identifierades erfarenheter och lärande exempel för att stärkaSMBsom planeringsverktyg genom att undersökapraxis och erfarenheter från åtta europeiska länder. Dessutomundersöktes hur EST integrerats imiljöbedömningarför kommunala översiktsplaner i Stockholms län, i syfte att studera hur SMBkan användas för att stärka ESTi lokalplanering. I syntesenav resultaten i avhandlingenidentifieras möjliga vägarför att främja ekosystemtjänster inom lokal planering. Föreslagna åtgärderför att ledaekosystemtjänster från vision till handling inkluderar: (i) förbättra institutionella och organisatoriska förhållanden (ii) underlätta kommunikation och samarbete mellan aktörer (iii) engagera allmänheten tidigt i planeringsprocessen (iv) anpassa vägledning och verktyg till lokala förhållanden och omständigheter(v) stärkalänkarna mellan SMBoch översiktsplanering. Avhandlingen avslutas med förslag påframtida forskning, till exempel att undersöka hur naturbaserade lösningarför att operationaliseraekosystemtjänster kan utformas i lokal planering.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-279866