Till innehåll på sidan

Senior Management Lean Practice

A Team-Based Approach to Facilitate Learning

Tid: Fr 2021-03-19 kl 13.00

Plats: https://kth-se.zoom.us/webinar/register/WN_A2uTm6yDTV6Qmf-K5uQhLw, (Swedish)

Ämnesområde: Teknik och hälsa

Respondent: Jonas Renström , Ergonomi

Opponent: Professor Anders Fundin, Mälardalens Högskola

Handledare: Professor Lars Bengtsson, Högskolan i Gävle; Dr Camilla Niss, Högskolan i Gävle; Jörgen Eklund, Ergonomi

Abstract

I syfte att förbättra organisatorisk prestation vänder sig både produktions och service organisationer fortlöpande till Lean i förhoppning om att här finna en produktiv ansats till sina utmaningar. Denna tendens förefaller fortgå trots rapporter som indikerar att Lean är långt ifrån enkelt att införa, utveckla och vidmakthålla. Forskning uppskattar att så mycket som 90 procent av företagen inte når uppsatta mål vid sina försök att implementera Lean. Ledarskap och management pekas ut som centrala möjliggörare för att utveckla Lean. Det förefaller dock som om dessa områdenär de mest utmanade och även innehåller luckor inom litteratur och forskning. Lean och organisatoriskt lärande har framhållits som tydligt korrelerade. Då socialt praktiserande och organisatoriskt, tvärfunktionellt samarbete är centralt inom organisatoriskt lärande så är tvär-funktionella ledningsgrupper av intresse. Med denna bakgrund är syftet med denna avhandling att främja förståelsen för krav på senior ledning vid utveckling av Lean. Syftet uppnås genom att analysera en grupp-baserad lednings-ansats till Lean-praktiserande och kompetensutveckling och genom att undersöka hur denna ansats kan kopplas till prestation inom organisationen. Avhandlingen närmar sig Lean genom ett organisatoriskt lärande perspektiv. Fallstudierna genomfördes på ett störreinternationellt industriföretag. I avhandlingen beskrivs och diskuteras en steg-indelad, grupp-baserad ledning som utvecklats av det studerade företaget.Som ett avslutande steg utvärderas detta sätt att leda i relation till förbättringar gällande leveransprecision och säkerhet inom företaget. Resultaten fråndessa studier påvisar att kompetensutveckling gällande Lean för ledning kretsar runt ett antal faktorer. Dessa faktorer innefattar en initial definition av Lean-begreppet inom organisationen, processen att leda med handling vid nya arbetssätt samt kollektivt experimenterande och tvärfunktionellt samarbete inomledningsgrupper. Utöver detta ses även processer för målnedbrytning och uppföljning som centrala gällande involvering av medarbetare och kompetensutvecklinginom organisationen. Vikten av att ledningen aktivt deltar i lärande-processen, agerar som förebilder och möjliggörare genom ett tydligt ledarskap och inte endast agerar administrativt pekas ut som centralt. Resultaten visar på att områden inom företaget där tvärfunktionella ledningsgrupper över tid systematiskt och stegvis praktiserat enligt den grupp-baserade modellen presterar bättre inom områden som hälsa och säkerhet och leveransprecision. De övergripande slutsatserna är att kollektivt, tvärfunktionellt praktiserande inom ledningsfunktioner är en nyckel-faktor för utvecklandet av Lean-ledning samt att en förståelseför organisatoriskt lärande vid förändringsarbete såsom Lean-utveckling kan ses som fördelaktigt inom organisationer. Avhandlingen pekar specifikt på vikten avatt inom organisationer balansera ledarskap och management i relation till organisatoriskt lärande.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-290673