Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Serious Game Approach for Improving Healthcare Logistics

Tid: On 2020-10-14 kl 09.30

Plats: https://kth-se.zoom.us/j/66141620414, (English)

Ämnesområde: Teknik och hälsa

Respondent: Chen Zhang , Hälsoinformatik och logistik

Opponent: Assistant Professor Marcin Wardaszko, Kozminski Univeristy, Warzawa, Polen

Handledare: Professor Sebastiaan Meijer, Hälsoinformatik och logistik

Exportera till kalender

Abstract

Även om seriösa spel är centrala för företagslärande av relevantafärdigheter i industriella verksamhetssektorer, har deras användning försjukvårdslogistik sällan diskuterats ur spelmekanikens perspektiv vadgäller motivation, engagemang och uppnående av de önskade målen. Idenna avhandling diskuteras seriösa spel som en metod för att förbättravårdlogistiken, illustrerat med en fallstudie inom pediatrisk akutmedicin.Detta fall är också representativt för många andra situationer inomsjukvårdssektorn.

Som första studie utfördes en systematisk litteraturundresökning för attkartlägga det allra senaste inom metodik för simulering och spel förlogistiska frågeställningar inom hälso- och sjukvården, detta baserat på273 identifierade vetenskapliga tidskriftsartiklar. Granskningen visadeatt simuleringsstudierna främst fokuserade på modellering avarbetssystemmekanismer, medan införandet av spelelement somutformats särskilt för att främja önskade beteenden, även om de varrelevanta, förblev outforskade. Med tanke på de problem som hjälpts attbesvaras genom simuleringsmodeller, kan dessa modeller vara lämpligakandidater för att utforska en rad frågeställningar inom logistik.

Som en vidareutveckling utforskade den andra studien en seriösspeldesign baserad på en simuleringsmodell som representeradepatientflöde, dess egenskaper och systemiska resurskonfigurationer.Resultaten tydde på att deltagarstyrd resursfördelning kan förbättrasimuleringsbaserade prognosresultat. Spelarna kände att en totalhantering av den simulerade akutmottagningen var utmanande.Simuleringen med deltagaraspekter tillhandahöll en utmanande miljösom var tillräckligt flexibel för att ta hänsyn till efterfrågan-ochprovision balans, aktörers preferenser, samt användande av relevantspelmekanik för att reflektera logistiska aspekter.

Detta ledde till att den tredje studien innehöll roller för de chefer somansvarar för patientflödesstratifiering i ett parallellt sjukvårdsproduktionssystem och den specialdesignade poängbaserade funktionenovanpå logistiken för hälso- och sjukvårdsproduktion. Detta för attfrämja önskvärda beteenden och övervinna åtkomstblockering, samt övervaka inlärningsframsteg i företagets utbildningssituationer. Dessafunktioner testades i spelbaserade inlärningsaktiviteter under olikamodaliteter. Poäng från Game Experience Questionnaire och data fråninlärningsbeteenden i spelet samlades in för att kvantitativt utvärderainlärningens erfarenhet, acceptans och effekt. Den seriösa spelet idenna avhandling kontrasterar mot tidigare tillämpningar inomhälsovetenskap som tenderar att vara mindre utmanande med lågsvårighetsgrad. Poäng och övergångar i lärandebeteenden härrör från enspeldesign där det gäller att uppnå de förväntade resultaten vad gälleratt lära sig hälso- och sjukvårdens logistiska förvaltningsprinciper ochleveransen av produktionsbeslut på ett meningsfullt sätt.

I den fjärde studien undersöktes beteendeaspekter på en mer detaljeradnivå för att försöka förstå effekten av miljöstimuli på beslutsprocesser.Modellering av beslutsprocesser från experimentell data genomfördes föratt ytterligare skatta effekten av spelelement som faktorer sompotentiellt påverkar beslut I sjukvårdsproduktion. Resultaten visade atteffektiviteten i det föreslagna poängsystemet är nära identisk med denför kontingenta spelelement, medan en minskning i resursutnyttjandepåverkar alternativ för patientöverföring negativt. Vissa förslag påspeldesign kunde också ges.

Denna avhandling visade att ett seriöst spel, om rätt utformat, kan varaett värdefullt verktyg för träning angående beslutsprocesser i hälso- ochsjukvårdssystem och för att förstå inverkan av miljöparametrar i ensimulerad miljö baserad på verkliga driftsdata. Avhandlingen kan äventjäna som en pålitlig referenskälla för speldesigners som vill modelleraoch simulera komplexa social-tekniska system som styrs av operativaomständigheter.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-281739