Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Towards consonance in working conditions, health and performance aboard high-performance marine craft

Tid: Ti 2020-09-29 kl 10.00

Plats: Room No: 132 (Code: F3) Live-streaming: Register in advance for this webinar: https://kth-se.zoom.us/webinar/register/WN_tvjwWwKySSCfNj1YyDqQ6A After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the webinar. If you lack computer or computerskills, contact Karl Garme at garme@kth.se, Lindstedtsvägen 26, Stockholm (English)

Ämnesområde: Farkostteknik

Respondent: Manudul Pahansen de Alwis , Marina system

Opponent: Professor Stephen Myers, University of Chichester, UK

Handledare: Karl Garme, Marina system; Anders Rosén, Marina system

Exportera till kalender

Abstract

Högprestandafartyg (HPMC) utgör ett komplicerat människa-maskin-system som opererar i  havets stokastiska vågmiljö. De som arbetar ombord utsätts för en påfrestande arbetsmiljö och riskfyllda förhållanden som påverkar systemets totala prestanda. Den sofistikerade tekniken konstruerad och utvecklad för höga driftskrav  underutnyttjats på grund av de mänskliga psyko-fysiskabegränsningarna. Balans krävs mellan fartyget och människan för att få ut det mesta av systemet som helhet. För att nå dit är kunskapen om hur människan reagerar på de speciella arbetsförhållandena ombord på HPMC väsentlig, vilket idag saknas i det vetenskapliga samfundet.

I detta kontext har ett forskningsprogram initierats för att undersöka arbetsförhållandena ombord på HPMC och hur besättnigens hälsa och arbetsförmåga påverkas. Avhandlingen presenterar forskningen som en holistisk strategi för att integrera exponerings-responsförhållandet både vid konstruktionen av HPMC och under drift.

En epidemiologisk studie är utformad och genomförd för att identifiera och kvantifiera risker i relation till arbetsförhållandena ombord på HPMC. Som det första steget, utvecklas två webbaserade frågeformulärverktyg, de valideras och pilotestas för tvärsnitts- och longitudinella studier av hälsa och prestation hos HPMC-besättningar. Därefter undersöks ett urval av HPMC-besättningarna med avseende på arbetsrelaterade och individuella riskfaktorer som rör deras exponering, hälsa och prestation i en tvärsnittskohortstudie. Förekomsten av nedsatt hälsa och försämrad prestationsförmåga bestäms samtidigt som man beräknar  effekternas samband med exponeringen. Därefter undersöks ytterligare en grupp av HPMC-besättningar longitudinellt i en prospektiv kohortstudie med avseende på exponering, hälsa och prestation för att uppskatta förekomsten av negativa hälsoeffekter och dessas koppling till exponering av stötar och vibrationer under deras yrkesutövande. Slutligen utvecklas en metod till ett återkopplande system som i realtid indikerar både risken för stötbelastningar och den akumulerade vibrationsexponering som beslutsstöd till besättningen under arbetet till sjöss.

Tvärsnittsstudien visar att prevalensen för muskuloskeletalsmärta (MSP) bland HPMC-besättningar är relativt hög och att hård exponering ombord på semi-planande och planande fartyg ökar risken för MSP, varav det senare fallet dessutom ökar risken för nedsatt arbetsprestation. Den longitudinella studien indikerar MSP incidens och prestationsdegradering hos HPMC-personer. Studien antyder också att den ackumulerade exponeringen för stötar och vibration ombord på HPMC är en faktor som ökar risken för MSP-incidens och kvantifierar risknivån. Den introducerade metoden för realtidsåterkoppling till besättningen kan fånga exponeringsnivån och informera besättningen tillräckligt snabbt för att de ska kunna vidta åtgärder.

Forskningen som presenteras i avhandlingen har uppnått målsättningarna. Den har också betonat de områden som behöver utvecklas ytterligare  och föreslagit vidare studier.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-279997