Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ventilation Performance in Operating Rooms

A Numerical Assessment

Tid: On 2019-11-27 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, Stockholm (English)

Ämnesområde: Byggvetenskap Strömnings- och klimatteori

Respondent: Cong Wang , Hållbara byggnader

Opponent: Professor Anna Bogdan, Warsaw University of Technology

Handledare: Professor Sture Holmberg, ; Docent Sasan Sadrizadeh, Hållbara byggnader

Exportera till kalender

Abstract

Postoperativa infektioner tillhör idag de mest utmanande komplikationerna inom sjukvården. De utsätter årligen miljontals patienter för allvarlig hälsofara. Bevis finns för ett samband mellan luftburen koncentration av bakteriebärande partiklar i operationssalen och infektionsfrekvensen. Ventilationen i operationssalen är avgörande för att minimera spridningen av luftburna bakteriella föroreningar och därmed kontrollera risken för postoperativ infektion. För ventilation i operationsrum har olika luftföringsprinciper utvecklats. Dessa har för- och nackdelar och vissa kan vara bättre lämpade än andra under givna förhållanden. Ventilationens funktion påverkas också av yttre och inre störningar. Med numeriska beräkningsmetoder (CFD) undersöks i denna avhandling luftflöden och föroreningsspridning i operationsrum.

Såväl luftflödets fördelning i rummet som luftflödets volym är av avgörande betydelse för eliminering och utspädning av luftburna föroreningar. Konventionell omblandande ventilation har såväl teoretiska som praktiska begränsningar i detta sammanhang och dess användning bör därför begränsas vid infektionsbenägen operation. Detta gäller särskilt vid stora operationsteam. Ventilation med så kallat laminärt luftflöde (LAF) kräver tillräckligt luftflöde för att uppnå önskat resultat. Ventilation med temperaturstyrt luftflöde (TAF) har befunnits vara ett (energi)effektivt alternativ till LAF.

Dörröppningar till operationssalen har negativ inverkan på den mikrobiologiska renheten i rummet. Temperaturen i operationsrummet och angränsande utrymme bör kontrolleras väl för att minimera överföring av föroreningar mellan zonerna. Genom att tillfälligt reducera frånluftflödet i operationsrummet under dörrdrift bildas ett riktat luftflöde mot intilliggande utrymmen som effektiv visat sig säkerställa isoleringen.

Vissa kirurgiska lampor fungerar som fysiska hinder i luftflödesvägen och försämrar avsevärt funktionen vid LAF-ventilation. Därför rekommenderas starkt att inte förbise lampans form och placering. TAF-ventilation har visat sig vara mindre känslig för kirurgiska lampor i luftflödesvägen. Det termiskt drivna luftflödet vid TAF syns mera kapabelt att klara hinder än tröghetsdrivet flöde vid LAF. Värmeplymer som den kirurgiska utrustningen genererar i operationsrummet kan påverka det termiskt drivna luftflödet vid TAF.

Avhandlingen innehåller en omfattande litteraturstudie inom området. Avhandlingen ökar förståelsen för olika ventilationsprincipers funktion och kunskapen om hur ventilation skall användas i sjukhusmiljöer.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-263301