Till innehåll på sidan

Strategiska forskningsområden

KTH har en ledande roll i fem nationella strategiska forskningsområden (SFO): IT och mobil kommunikation, molekylär biovetenskap, transport, produktion och e-vetenskap. Satsningen på strategiska forskningsområden har pågått sedan 2009 och görs på uppdrag av regeringen.

År 2009 beslutade Sveriges dåvarande regering att genomföra en satsning på så kallade strategiska forskningsområden (SFO). Beslutet var en del i att skapa förutsättningar för att generera världsledande forskning och kom till på rekommendation av Vetenskapsrådet, Fas, Formas, Vinnova och Energimyndigheten.

KTH deltar i 10 av 20 utpekade strategiska områden och är koordinator för fem av dessa:

  • E-vetenskap
  • IT och mobil kommunikation
  • Molekylär biovetenskap
  • Produktion
  • Transport

Områden som KTH koordinerar

SeRC - Swedish e-Science Research Centre

Område:E-vetenskap

Hantering av stora datamängder och användning av högpresterande datorer för simuleringar och beräkningar är idag en integrerad del av den vetenskapliga forskningen. SeRC: s ger stöd till befintliga och nya e-vetenskapssamhällen för att nå vetenskapliga genombrott i Sverige. Partners är KTH, Stockholms universitet, Karolinska institutet och Linköpings universitet.

Om SeRC

Digital Futures och ICT-TNG - Information and Communication Technology, the Next Generation

Område: IT och mobil kommunikationsteknologi

Digital Futures är ett tvärvetenskapligt forskningscenter med visionen att skapa ett hållbart samhälle genom digital transformation. Det grundades 2020 baserat på ett utökat betydande långsiktigt anslag till området IT och mobil kommunikation. Den forskning som byggts upp inom ICT-TNG som bidrar till att lösa avgörande problem inom framtida energiförbrukning, klimatförändringar, prisvärd hälso- och sjukvård, effektiva transporter och ett inkluderande samhälle ryms framöver inom centrumet Digital Futures. Partners är KTH, Stockholms universitet och RISE.

Om Digital Futures

Forskningsresultat från ICT-TNG: 5G and Beyond  och Conversational Social Robots

SciLifeLab - Science for Life Laboratory

Område: Molekylär biovetenskap

SciLifeLab är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifeLab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Om SciLifeLab

Produktion

XPRES - Excellence in production research

XPRES ska generera internationellt ledande forskning inom avancerad produktion och bidra till forskningsinfrastruktur för bland annat digital tillverkning och visualisering.

Partners är KTH, Mälardalens högskola och RISE.

Om XPRES

Transport

TRENoP - Transport Research Environment with Novel Perspectives

Forskningen fokuserar på marktransporter och utforskar innovativa teknik- och policykoncept, intelligenta beslutsstöd på taktisk, operativ och strategisk nivå samt implementationsprocesser. Partners är KTH, Linköpings universitet och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Om TRENoP

Strategiska forskningsområden där KTH är partner

StratNeuro

Område: Brain

Forskningsmiljön vill förstå störningar i hjärnans funktion. Dessa är bland de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning i höginkomstländer. European Brain Council har beräknat att en tredjedel av Europas invånare kommer att drabbas någon gång under sin livstid.

Koordinator: Karolinska Institutet.

Om StratNeuros

U-CAN

Område: Cancer

Forskningsmiljön U-CAN samlar in och strukturerar data, biomolekyler, tumör- och blodprover från cancerpatienter före, under och efter behandling. Materialet används för att utveckla metoder och läkemedel för diagnos och behandling av tumörsjukdomar.

Koordinator: Uppsala universitet

Om U-CAN

STandUP - Stand-Up for EnergyEnergi

Område: Energi

Stand Up for Energy fokuserar på långsiktigt hållbar energiförsörjning som är en av de största globala utmaningarna under kommande decennier. Forskargrupperna inom STandUP har en gemensam framtidsvision om ett samhälle med tillgång till förnybar, tillförlitlig och kostnadseffektiv energi till bostäder, handel, transport och industri.

Koordinator: Uppsala universitet.

Om STandUP

MERGE - ModElling the Regional and Global Earth system

Område: Klimatförändring

Även om vi redan idag har tillräcklig kunskap om klimatförändringarna för att motivera utsläppsminskande åtgärder och en anpassning av samhället, finns det fortfarande ett behov av att bättre förstå de osäkerheter som återstår när det gäller att bedöma klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Koordinator: Lunds universitet.

Om MERGE

Security Link

Område: Säkerhet och krisberedskap

Säkerhet och krisberedskap täcker områden som trådlös kommunikation, avancerade sensorer och detektorer, sensor- och informations-fusion, beslutsstöd och koordinering för krishantering men också tillhörande etiska frågor.

Koordinator: Linköpings universitet.

Om Security Link

Innehållsansvarig:Marianne Loor
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2021-05-07