Till innehåll på sidan

Strategiska forskningsområden

KTH har en ledande roll i fem nationella strategiska forskningsområden (SFO): informations- och kommunikationsteknologi, molekylär biovetenskap, transport, produktion och e-vetenskap. Satsningen på strategiska forskningsområden har pågått sedan 2009 och görs på uppdrag av regeringen.

2009 beslutade regeringen att genomföra en satsning på så kallade strategiska forskningsområden (SFO). Beslutet var ett led i att skapa förutsättningar för att generera världsledande forskning och kom till på rekommendation av Vetenskapsrådet, Fas, Formas, Vinnova och Energimyndigheten.

KTH deltar i 10 av 20 utpekade strategiska områden och är koordinator för fem av dessa:

  • e-vetenskap
  • informations- och kommunikationsteknologi
  • molekylär biovetenskap
  • produktion
  • transport

Strategiska forskningsområden som KTH koordinerar

E-vetenskap

SeRC - Swedish e-Science Research Centre

Hantering av stora datamängder och användning av högpresterande datorer för simuleringar och beräkningar är idag en integrerad del av den vetenskapliga forskningen. SeRC: s ger stöd till befintliga och nya e-vetenskapssamhällen för att nå vetenskapliga genombrott i Sverige. Partners är KTH, Stockholms universitet, Karolinska institutet och Linköpings universitet.

Om SeRC

Informations- och kommunikationsteknologi

ICT-TNG - Information and Communication Technology, the Next Generation

ICT-TNG ska generera forskning som bidrar till att lösa avgörande problem inom framtida energiförbrukning, klimatförändringar, prisvärd hälso- och sjukvård, effektiva transporter och ett inkluderande samhälle. Partners är RISE, Stockholms universitet och KTH.

Om ICT-TNG

Molekylär biovetenskap

SciLifeLab - Science for Life Laboratory

SciLifeLab är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifeLab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Om SciLifeLab

Produktion

XPRES - Excellence in production research

XPRES ska generera internationellt ledande forskning inom avancerad produktion och bidra till forskningsinfrastruktur för bland annat digital tillverkning och visualisering.

Partners är KTH, Mälardalens högskola och RISE.

Om XPRES

Transport

TRENoP - Transport Research Environment with Novel Perspectives

Forskningen fokuserar på marktransporter och utforskar innovativa teknik- och policykoncept, intelligenta beslutsstöd på taktisk, operativ och strategisk nivå samt implementationsprocesser. Partners är KTH, Linköpings universitet och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Om TRENoP

Strategiska forskningsområden där KTH är partner

Brain

StratNeuro

Forskningsmiljön vill förstå störningar i hjärnans funktion. Dessa är bland de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning i höginkomstländer. European Brain Council har beräknat att en tredjedel av Europas invånare kommer att drabbas någon gång under sin livstid.Koordinator: Karolinska Institutet.

Om StratNeuro

Cancer

U-CAN

Forskningsmiljön U-CAN samlar in och strukturerar data, biomolekyler, tumör- och blodprover från cancerpatienter före, under och efter behandling. Materialet används för att utveckla metoder och läkemedel för diagnos och behandling av tumörsjukdomar. Koordinator: Uppsala universitet

Om U-CAN

Energi

STandUP - Stand-Up for Energy

Stand Up for Energy fokuserar på långsiktigt hållbar energiförsörjning som är en av de största globala utmaningarna under kommande decennier. Forskargrupperna inom STandUP har en gemensam framtidsvision om ett samhälle med tillgång till förnybar, tillförlitlig och kostnadseffektiv energi till bostäder, handel, transport och industri. Koordinator: Uppsala universitet.

Om STandUP

Klimatförändring

MERGE - ModElling the Regional and Global Earth system

Även om vi redan idag har tillräcklig kunskap om klimatförändringarna för att motivera utsläppsminskande åtgärder och en anpassning av samhället, finns det fortfarande ett behov av att bättre förstå de osäkerheter som återstår när det gäller att bedöma klimatförändringarna och dess konsekvenser. Koordinator: Lunds universitet.

Om MERGE

Säkerhet och krisberedskap

Security Link

Säkerhet och krisberedskap täcker områden som trådlös kommunikation, avancerade sensorer och detektorer, sensor- och informations-fusion, beslutsstöd och koordinering för krishantering men också tillhörande etiska frågor. Koordinator: Linköpings universitet.

Om Security Link

Innehållsansvarig:Louise Gustafsson
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2019-11-14