Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Område 3: Hållbara energisystem, infrastruktur och företag

Arbetar med ledning av visionen om en koldioxidneutral plattform, baserad på förnybar produktion och lagring av el, värme och kyla, med hög stabilitet och försörjningstrygghet – en central del av omvandlingen av energisystemet.

Om forskningen

Nuvarande energisystem står inför en gigantisk omvandlingsprocess som främst orsakas av behovet att mildra klimatförändringarna. Globalisering, internationellt sammanlänkade system och snabb teknisk utveckling – allt med en bakgrund av förändrade regleringar och institutionella förhållanden drivna av efterfrågesidans dynamik – spelar också nyckelroller i omvandlingsprocessen. Omvandlingen av energisystem kommer få långtgående konsekvenser för alla kritiska områden i samhället: industri, service, transporter, byggnader och jordbruk.

En central del av visionen för omvandlingen av det svenska, nordiska, europeiska och världsomspännande energisystemet är en koldioxidneutral plattform baserad på förnybar produktion och lagring av el, värme och nerkylning, med hög stabilitet och försörjningstrygghet, där användarsidan kännetecknas av betydligt högre resurseffektivitet jämfört med idag.

En radikal förändring av energiförsörjningen i en hållbar riktning är en nödvändighet. Denna övergång kommer att kräva betydande investeringar i ny infrastruktur, ny effektiv energiteknik (inklusive lagring, avskiljning och utnyttjande av koldioxid), nya affärsarrangemang och affärsmodeller, bättre integrerade och effektivare policyer samt förändrade konsumtionsmönster och lokala produktionsmönster. Parallellt är det nödvändigt att ta itu med den största hotet mot lägre koldioxidutsläpp, nämligen beroendet av fossila bränslen för transporter. Här kan ett koldioxidneutralt kraftsystem spela en viktig roll för att utveckla nya teknologier och processer i syfte att omvandla andra och tredje generationens biomassa till gasmässigt och flytande bränsle för vägfordon, fartyg och flygplan.

Energisystem är dock speciella. De kännetecknas en betydande historisk tröghet och ett starkt krav på bakåtkompatibilitet när det gäller nya investeringar och innovationer. Dagens affärsmodeller är anpassade till den systemlogik som skapades när systemen byggdes och är därför inte anpassade till ett hållbart resursutnyttjande och visionen om koldioxidneutral energiomvandling och konsumtion som gäller idag.

Nyckelområden

 • Omvandlingar inom transportsektorn.
 • Teknik och affärsmodeller för energiomställningar i byggd miljö.
 • Energiomställningar i processindustrin, inklusive effektiv energipolitik.

Aktiviteter

 • Rekrytering av 5 postdoktorer från olika delar av ITM-skolan
 • Postdoktor-projekt för samarbete mellan institutioner
 • Projekt med forskare över hela ITM
 • Gemensamma publikationer
 • Gemensamma ansökningar för forskningsfinansiering
 • ITM-gemensamma workshops
 • Workshop med Stockholms stad
 • Deltagande i konferenser
 • Gemensam undervisning
 • Kartläggning av energirelaterad verksamhet vid ITM
 • Organiseringen av en hållbar energipanel vid ScAIEM-konferensen (Scandinavian Academy of Industrial Engineering and Management) den 16 oktober 2019 på KTH, med 4 talare och ca 20–25 konferensbesökare.
 • Planering av en workshop och uppföljning av förslagsinlämningsprocessen för att fånga upp projekt på gräsrotsnivå.

Läs om forskningsprojekten på den engelska sidan: Research projects

Koordinatorer