Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

A11HIB Arkitekturens historia och teori 1: Introduktion till Europas arkitektur 7.5 credits

Kurs-PM HT 2021-51467

Version 1 – 2021-10-18 10:09:00

Kursomgång

HT 2021-1 (Startdatum 2021-11-01, Svenska)

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

ABE/Arkitektur, Gru 1-2-3

Kurs-PM HT 2021

Rubriker markerade med en asterisk ( * ) kommer från kursplan version HT 2021

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Ingen information tillagd

Lärandemål

 Huvudmålet med kursen är att ge studenten en grundläggande förståelse för arkitekturens historiska och teoretiska utveckling i ett europeiskt perspektiv, från antiken till slutet av 1900-talet. Målet är att öva studentens förmåga att analysera historiska exempel samt att självständigt söka information inom ämnesområdet.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • beskriva huvuddragen i den europeiska arkitekturens historiska och teoretiska utveckling
 • tillämpa ämnesområdets grundläggande begrepp i såväl skriftlig som muntlig form
 • analysera enskilda arkitektinsatser, byggda exempel och teoretiska texter
 • självständigt söka relevant information inom ämnesområdet
 • reflektera över sitt lärande

Läraktiviteter

Följande text är identisk med rubriken "Kursinnehåll" i föregående kursplan och inkluderas här eftersom den saknas efter den senaste revideringen: Kursen utgör en grundläggande introduktion till arkitekturens, arkitekturteorins och stadsbyggandets historia. Materialet struktureras utifrån ett europeiskt perspektiv, där den svenska arkitekturutvecklingen betraktas som en integrerad del av ett internationellt sammanhang.

Framställningen utgår från en kronologisk berättelse, som sträcker sig från antiken till slutet av 1900-talet, varvid den grundläggande begreppsapparaten introduceras parallellt med aktuella teoretiska och kritiska perspektiv. Återkommande fallstudier av arkitektyrket, arkitektutbildningen och arkitekturhistorieskrivningen ger en inblick i relationen mellan teori och praktik och visar samtidigt hur historieskrivningen aktivt har bidragit till den etablerade bilden av europeisk arkitektur.

Grundläggande kunskaper förmedlas i föreläsningar och studiebesök, varefter förmågan att analysera och söka information inom ämnesområdet övas i uppsatsuppgifter, som diskuteras i seminarieform. Kursen är indelad i 2 moment.

Förberedelser inför kursstart

Kurslitteratur

Anges vid kursstart för varje moment i kursmaterial som publiceras på Canvas.

Examination och slutförande

Betygsskala

P, F

Examination

 • MOM1 - Moment 1, 2,5 hp, Betygsskala: P, F
 • MOM2 - Moment 2, 5,0 hp, Betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Kursen är indelad i 2 moment. MOM 1: 2,5 hp / MOM 2: 5,0 hp.
För godkänt betyg krävs godkänd uppsatsuppgift för varje moment samt 80% närvaro vid föreläsningar, seminarier och studiebesök. En reflektion kring det egna lärande ska också redovisas.

Särskilda kompletteringsregler gäller. Kompletteringsreglerna finns tillgängliga på programwebben.

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare Information

Ingen information tillagd

Fakta om kursomgång

Startdatum

2021-11-01

Kursomgång

 • HT 2021-51467

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

ABE/Arkitektur, Gru 1-2-3

Kontakter