Till innehåll på sidan

Jämställdhet, mångfald och lika villkor

KTH:s etiska policy slår fast att jämställdhet mellan kvinnor och män samt avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av lärosätets värdegrund.

Jämställdhet, mångfald och lika villkor på KTH

Förändringsarbetet för jämställdhet, mångfald och lika villkor kallas på KTH för JML.

JML handlar i grunden om att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Inte minst handlar JML om att skapa och upprätthålla en god och trygg arbets- och studiemiljö för både anställda och studenter.

KTH:s rektor om JML

Rektor konstaterar i KTH:s utvecklingsplan 2018–2023 att det krävs ett djupgående arbete med medvetandegörande och kompetensutveckling när det gäller jämställdhet och värdegrund för att nå målet om ett öppet och välkomnande universitet. Ett mer jämställt KTH innebär:

  • jämnare fördelning mellan män och kvinnor i verksamhet och beslutande organ
  • genusmedvetet ledarskap
  • integrerat genusperspektiv i utbildning och forskning
  • att verka för jämställdhet även utanför KTH
  • resursfördelning med jämställdhetsperspektiv och jämlika förutsättningar för personal inom olika delar av KTH
  • JML ska genomsyra verksamheten på så sätt att det påverkar kvalitet, kompetensförsörjning, konkurrenskraft och ekonomi.

Uppdrag

JML-arbetet vid lärosätet bygger på statliga direktiv liksom interna policydokument som anger arbetet framåt för både myndighetsutövning och förändringsarbete.

KTH har två huvudsakliga uppdrag gällande jämställdhet, mångfald och lika villkor på högskolan. Det första är uppdraget att arbeta aktivt med antidiskriminering, både som arbetsgivare  och som utbildningsanordnare . Det andra uppdraget är jämställdhetsintegrering , där universitet och högskolor ska ha planer för hur lärosätet avser integrera jämställdhet i ordinarie beslutsforum och arbetsprocesser.

Innehållsansvarig:Equality Office
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2023-01-10