Till innehåll på sidan

Vision för ett jämställt KTH

Visionen för ett jämställt KTH bygger på Regeringens jämställdhetspolitiska mål som framhåller att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv.

Vision för ett jämställt KTH

  • En jämn fördelning av makt och inflytande: jämn representation i beslutande organ på KTH.

  • Ekonomisk jämställdhet: Lika lön för lika arbete, lika lön för likvärdigt arbete och jämn resursfördelning mellan könen på KTH.
  • Jämställd utbildning: alla ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling oavsett kön på KTH.
  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet: Alla oavsett kön på KTH ska kunna ta samma ansvar för hem och familj. Alla oavsett kön ska ta samma ansvar för omsorgsarbetet på arbetsplatsen på KTH.
  • Jämställd hälsa: Alla oavsett kön på KTH ska ha samma förutsättningar för en god hälsa, samt erbjudas vård och omsorg på lika vilkor.
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra: Alla på KTH, oavsett kön, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Detta innebär att diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling inte förekommer på KTH. Om detta förekommer åtgärdas det skyndsamt.