Jämställdhet, mångfald och lika villkor

KTH har en värdegrund baserad på demokrati, personers lika värde, mänskliga fri- och rättigheter samt en fri och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män samt avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund. Jämställdhet och mångfald bland anställda och studerande är också en viktig resurs för KTH.

Aktuellt

På jobbet ska man kunna vara sig själv

Genuskurs gav mer vaken blick i klassrummet

Jämställdhetsarbetet som gör KTH mer modernt

Anna Wahls blogg

Vicerektor för jämställdhet och värdegrund och professor i genus, organisation och ledning.

I bloggen skriver jag om normer, makt och ledarskap och hur de förhåller sig till varandra. Men också om hur man kan arbeta i vardagen för en ökad jämställdhet och hur man kan ta temperaturen på en organisations kultur och arbetsmiljö.

En vision – Ett jämställt KTH  

  • En jämn fördelning av makt och inflytande: jämn representation i beslutande organ på KTH.
  • Ekonomisk jämställdhet: Lika lön för lika arbete, lika lön för likvärdigt arbete och jämn resursfördelning mellan könen på KTH.
  • Jämställd utbildning: alla ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling oavsett kön på KTH.
  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet: Alla oavsett kön på KTH ska kunna ta samma ansvar för hem och familj. Alla oavsett kön ska ta samma ansvar för omsorgsarbetet på arbetsplatsen på KTH.
  • Jämställd hälsa: Alla oavsett kön på KTH ska ha samma förutsättningar för en god hälsa, samt erbjudas vård och omsorg på lika vilkor.
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra: Alla på KTH, oavsett kön, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Detta innebär att diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling inte förekommer på KTH. Om detta förekommer åtgärdas det skyndsamt.
Innehållsansvarig:Equality Office
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-07-09