Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Jämställdhet, mångfald och lika villkor på KTH

Förändringsarbetet för jämställdhet, mångfald och lika villkor kallas på KTH för JML. Jämställdhet mellan kvinnor och män samt avståndstagande från alla former av diskriminering, är både en kvalitetsfråga och en självklar del av lärosätets värdegrund.

KTH:s arbete för jämställdhet, mångfald och lika villkor (JML)

KTH:s förändringsarbete för jämställdhet, mångfald och lika villkor kallas för JML. I grunden handlar JML om att värna demokrati, allas lika värde och mänskliga rättigheter. Det innebär inte minst att skapa och upprätthålla en god och trygg arbets- och studiemiljö för både anställda och studenter. Genom att erbjuda kompetensutveckling inom jämställdhet, samt skapa medvetenhet kring vikten av jämställdhet och KTH:s värdegrund , bidrar vi till ett öppet och välkomnande universitet.

Vad innebär ett mer jämställt KTH?

  • En jämnare fördelning mellan män och kvinnor i verksamhet och beslutande organ.

  • Ett genusmedvetet ledarskap.
  • Integrerat genusperspektiv i utbildning och forskning.
  • Att verka för jämställdhet även utanför KTH.
  • Resursfördelning med jämställdhetsperspektiv och jämlika förutsättningar för personal inom olika delar av KTH.
  • JML ska genomsyra verksamheten på så sätt att det påverkar kvalitet, kompetensförsörjning, konkurrenskraft och ekonomi.

Våra två huvudsakliga uppdrag 

KTH har som lärosäte två huvudsakliga uppdrag gällande jämställdhet, mångfald och lika villkor. Det första uppdraget är att arbeta aktivt med antidiskriminering, både som arbetsgivare  och som utbildningsanordnare. Det andra uppdraget är jämställdhetsintegrering, där universitet och högskolor ska ha planer för hur lärosätet avser integrera jämställdhet i ordinarie beslutsforum och arbetsprocesser.

Vill du veta mer?

Du hittar mer information om KTH:s JML-arbete på intranätet.